Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

7.2.1.Rendementos íntegros

Consideraranse rendementos íntegros do traballo todas as contraprestacións ou utilidades, calquera que sexa a súa denominación ou natureza, monetarias, ou en especie, que deriven, directa ou indirectamente, do traballo persoal ou da relación laboral ou estatutaria e non teñan o carácter de rendementos de actividades económicas.

Os rendementos de traballo atribúense exclusivamente ás persoas que xerasen o dereito á súa percepción;agás as prestacións dos sistemas de previsión social a que se refire o artigo 17.2.a) da Lei de IRPF, que se atribuirán ás persoas en cuxo favor estean recoñecidas.

Incluiranse, en particular, como rendementos do traballo:

 • Os soldos e salarios.

 • As prestacións por desemprego.

 • As remuneracións en concepto de gastos de representación.

 • As axudas e asignacións para gastos de viaxe, agás os de locomoción e os normais de manutención e estancia en establecementos de hostalaría cos límites regulamentariamente establecidos.

 • As contribucións ou achegas satisfeitas polos promotores de plans de pensións.

 • As cantidades satisfeitas por empresarios para facer fronte aos compromisos por pensións, cando estas sexan imputadas a aquelas persoas ás cales se vinculen as prestacións.

 • As seguintes prestacións dos sistemas de previsión social que se indican:

  1. Seguridade Social e Clases Pasivas

   As pensións e haberes pasivos percibidos dos réximes públicos da Seguridade Social e clases pasivas e demais prestacións públicas por situacións de incapacidade, xubilación, accidente, enfermidade, viuvez, ou similares.

  2. Mutualidades de funcionarios

   As prestacións percibidas polos beneficiarios de mutualidades xerais obrigatorias de funcionarios, colexios de orfos e outras entidades similares.

  3. Plans de Pensións

   As prestacións percibidas polos beneficiarios de plans de pensións, e as percibidas dos plans regulados na Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de xuño de 2003, relativa ás actividades e a supervisión de fondos de pensións de emprego.

  4. Mutualidades de Previsión Social.

   As prestacións percibidas polos beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social cuxas achegas puidesen ser, polo menos en parte, gasto deducible para a determinación do rendemento neto de actividades económicas ou obxecto de redución na base impoñible do Imposto.

  5. Plans de Previsión Social empresarial e seguros colectivos de traballadores

   As prestacións percibidas polos beneficiarios dos plans de previsión empresarial e as prestacións por xubilación e invalidez percibidas polos beneficiarios de contratos de seguro colectivo que instrumenten os compromisos por pensións asumidos polas empresas, na medida que a súa contía exceda das contribucións imputadas fiscalmente e das achegas directamente realizadas polo traballador.

  6. Plans de Previsión Asegurados

   As prestacións percibidas polos beneficiarios dos Plans de Previsión Asegurados.

  7. Seguros de dependencia

   As prestacións percibidas polos beneficiarios dos seguros de dependencia conforme ao disposto na Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

 • As cantidades que se aboen, por razón do seu cargo, aos Deputados españois no Parlamento Europeo, aos Deputados e Senadores das Cortes Xerais, aos membros das Asembleas Lexislativas autonómicas, Concelleiros de Concello e membros das Deputacións Provinciais, Cabidos Insulares ou outras entidades locais, con exclusión, en todo caso, da parte das mesmas que as devanditas institucións asignen para gastos de viaxe e desprazamento.

 • Os rendementos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios e similares, sempre que non supoñan a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humanos ou dun de ambos os dous, coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos, en cuxo caso se cualificarán como rendementos de actividades económicas.

 • Os rendementos derivados da elaboración de obras literarias, artísticas ou científicas, sempre que se ceda o dereito á súa explotación e non supoñan a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humanos ou dun de ambos os dous, coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos, en cuxo caso se cualificarán como rendementos de actividades económicas.

 • As retribucións dos administradores e membros dos Consellos de Administración, das Xuntas que fagan as súas veces e demais membros doutros órganos representativos.

 • As pensións compensatorias recibidas do cónxuxe e as anualidades por alimentos, agás as percibidas dos pais en virtude de decisión xudicial que están exentas.

 • Os dereitos especiais de contido económico que se reserven os fundadores ou promotores dunha sociedade como remuneración de servizos persoais.Estes dereitos, cando consistan nunha porcentaxe sobre os beneficios da entidade, valoraranse, como mínimo, no 35 por 100 do valor equivalente de capital social que permita a mesma participación nos beneficios que a recoñecida aos citados dereitos.

 • As bolsas, cando non estean exentas.

 • As retribucións percibidas polos que colaboren en actividades humanitarias ou de asistencia social promovidas por entidades sen ánimo de lucro.

 • As retribucións derivadas de relacións laborais de carácter especial.

  Non obstante, cando os rendementos derivados da relación laboral especial dos artistas en espectáculos públicos e da relación laboral especial das persoas que interveñan en operacións mercantís por conta dun ou máis empresarios sen asumir o risco e ventura daquelas, supoñan a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humanos ou dun de ambos os dous, coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos, cualificaranse como rendementos de actividades económicas.

 • As achegas realizadas ao patrimonio das persoas con discapacidade, regulado na Lei 41/2003, do 18 de novembro, de protección patrimonial das persoas con discapacidade.

  Estas achegas terán para o contribuínte, comparece con discapacidade a consideración de rendementos do traballo non suxeitos a retención ou ingreso a conta, cos seguintes límites:

  • Cando os aportantes sexan contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, terán a consideración de rendementos do traballo ata o importe de 10.000 euros anuais por cada aportante e 24.250 euros anuais en conxunto.

   Así mesmo, e con independencia dos límites indicados no parágrafo anterior, cando os aportantes sexan suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades, terán a consideración de rendementos do traballo sempre que fosen gasto deducible no Imposto sobre Sociedades co límite de 10.000 euros anuais.

   Estes rendementos e as prestacións recibidas en forma de renda polas persoas con discapacidade dos sistemas de previsión social (art.53 Lei), estarán exentos ata un importe máximo anual conxunto de tres veces o indicador público de renda de efectos múltiples, (a contía anual do IPREM para o ano 2018 é de 7.519,59 euros).

  • Cando as achegas se realicen por suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades a favor dos patrimonios protexidos dos parentes, cónxuxes ou persoas a cargo dos empregados do aportante, unicamente terán a consideración de rendemento do traballo para o titular do patrimonio protexido.

  Non estará suxeita ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns a parte das achegas que teña para o perceptor a consideración de rendementos do traballo.

PRESTACIÓNS DE PLANS DE PENSIÓNS

As prestacións recibidas polos beneficiarios dun Plan de Pensións tributarán na súa integridade como rendementos do traballo, sen que en ningún caso poidan minorarse nas contías correspondentes aos excesos das achegas e contribucións.

PRESTACIÓNS DE MUTUALIDADES DE PREVISI&ÓN SOCIAL

Tributarán na súa integridade como rendementos do traballo, as prestacións percibidas polos beneficiarios de contratos de seguros concertados con Mutualidades de Previsión Social cuxas achegas puidesen ser, polo menos en parte, gasto deducible do rendemento de actividades económicas, ou obxecto de redución na base impoñible.

No suposto de prestacións por xubilación e invalidez integraranse na base impoñible no importe da contía percibida que exceda das achegas que non puidesen ser obxecto de redución ou minoración na base impoñible do Imposto, por incumprir os requisitos subxectivos previstos no parágrafo a) do apartado 2 do art.º 51 ou na D.A novena da Lei.

 • ACHEGAS REALIZADAS CON ANTERIORIDADE AO 1-1-99 (D.T. 2ª Lei)

  As prestacións por xubilación e invalidez derivadas de contratos de seguro concertados con Mutualidades de Previsión Social cuxas achegas, realizadas con anterioridade ao un de xaneiro de 1999, fosen obxecto de minoración polo menos en parte na base impoñible, deberán integrarse na base impoñible do Imposto en concepto de rendementos do traballo.

  A integración farase na medida que a contía percibida exceda das achegas realizadas á mutualidade que non puidesen ser obxecto de redución ou minoración na base impoñible do Imposto de acordo coa lexislación vixente en cada momento e, polo tanto, tributasen previamente.

  Se non puidese acreditarse a contía das achegas que non puidesen ser obxecto de redución ou minoración na base impoñible, integrarase o 75 por 100 das prestacións por xubilación ou invalidez percibidas.

PLANS DE PREVISI&ÓN SOCIAL EMPRESARIAL

As prestacións recibidas polos beneficiarios dun Plan de Previsión social empresarial regulados na D.A 1ª do Texto Refundido da Lei de regulación dos Plans e Fondos de Pensións tributarán na súa integridade como rendementos do traballo.