Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

7.2.2.1.Exclusións

Non terán a consideración de rendementos do traballo en especie:

 1. ACCIÓNS DA PROPIA EMPRESA

  A entrega aos traballadores en activo, de forma gratuíta ou por prezo inferior ao normal de mercado, de accións ou participacións da propia empresa ou doutras empresas do grupo de sociedades, na parte que non exceda, para o conxunto das entregadas a cada traballador, de 12.000 euros anuais, nas condicións  establecidas regulamentariamente.

 2. ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN OU RECICLAXE

  As cantidades destinadas á actualización, capacitación ou reciclaxe do persoal empregado, cando veñan esixidos polo desenvolvemento das súas actividades ou as características dos postos de traballo.

 3. COMEDORES DE EMPRESA OU ECONOMATOS DE CARÁCTER SOCIAL

  As entregas a empregados de produtos a prezos rebaixados que se realicen en cantinas ou comedores de empresa ou economatos de carácter social.Terán a consideración de entrega de produtos a prezos rebaixados que se realicen en comedores de empresa as fórmulas indirectas de prestación do servizo cuxa contía non supere 9 euros diarios.

 4. SERVIZOS SOCIAIS E CULTURAIS

  A utilización dos bens destinados aos servizos sociais e culturais do persoal empregado.Terán esta consideración, entre outros, os espazos e locais, debidamente homologados pola Administración pública competente, destinados polas empresas ou empregadores a prestar o servizo de primeiro ciclo de educación infantil aos fillos dos seus traballadores, así como a contratación deste servizo, directa ou indirectamente, con terceiros debidamente autorizados.

 5. SEGUROS DE ACCIDENTE LABORAL OU RESPONSABILIDADE CIVIL

  As primas ou cotas satisfeitas pola empresa en virtude de contrato de seguro de accidente laboral ou de responsabilidade civil do traballador.

 6. SEGUROS DE ENFERMIDADE

  As primas ou cotas satisfeitas a entidades aseguradoras para a cobertura de enfermidade cando se cumpran os seguintes requisitos e límites:

  a) Que a cobertura de enfermidade alcance o propio traballador, podendo tamén alcanzar o seu cónxuxe e descendentes.

  b) Que as primas ou cotas satisfeitas non excedan de 500 euros anuais por cada unha das persoas sinaladas, ou de 1.500 para cada unha delas que sexan persoas con discapacidade.O exceso sobre a devandita contía constituirá retribución en especie.

 7. SERVIZOS DE ENSINO

  A prestación do servizo de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obrigatoria,

  bacharelato e formación profesional por centros educativos autorizados, aos fillos dos seus empregados, con carácter gratuíto ou por prezo inferior ao normal de mercado.

 8. SERVIZO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAXEIROS

  As cantidades satisfeitas ás entidades encargadas de prestar o servizo público de transporte colectivo de viaxeiros coa finalidade de favorecer o desprazamento dos empregados entre o seu lugar de residencia e o centro de traballo, co límite de 1.500 euros anuais para cada traballador.Tamén terán tal consideración, as fórmulas indirectas de pagamento que cumpran as condicións que se establezan regulamentariamente.

 9. PRÉSTAMOS ANTERIORES AO 1-1-92 (D.A. 2º LEI)

  Os préstamos con tipo de xuro inferior ao legal do diñeiro concertados con anterioridade a 1 de xaneiro de 1992 e cuxo principal tivese sido posto a disposición do prestamista tamén con anterioridade á devandita data.

ENTREGA DE ACCIÓNS O PARTICIPACIÓNS Aos TRABALLADORES (art. 41 Rgl.)

Non terán a consideración de rendementos do traballo en especie, e decláranse exentos de tributación, a entrega de accións ou participacións aos traballadores en activo nos seguintes supostos:

A entrega de accións ou participacións dunha sociedade aos seus traballadores.

Así mesmo, no caso dos grupos de sociedades nos que concorran as circunstancias previstas no artigo 42 do Código de Comercio, a entrega de accións ou participacións dunha sociedade do grupo aos traballadores, contribuíntes por este Imposto, das sociedades que formen parte do mesmo subgrupo.Cando se trate de accións ou participacións da sociedade dominante do grupo, a entrega aos traballadores, contribuíntes por este Imposto, das sociedades que formen parte do grupo.

Nos dous casos anteriores, a entrega poderá efectuarse tanto pola propia sociedade á que preste os seus servizos o traballador, coma por outra sociedade pertencente ao grupo ou polo ente público, sociedade estatal ou administración pública titular das accións.

A aplicación do previsto no apartado anterior esixirá o cumprimento dos seguintes REQUISITOS:

 1. Que a oferta se realice dentro da política retributiva xeral da empresa ou, no seu caso, do grupo de sociedades e que contribúa á participación dos traballadores na empresa, e que a oferta se realice nas mesmas condicións para todos os traballadores da empresa, grupo ou subgrupos de empresa.

 2. Que cada un dos traballadores, conxuntamente cos seus cónxuxes ou familiares ata o segundo grao, non teñan unha participación, directa ou indirecta, na sociedade na que prestan os seus servizos ou en calquera outra do grupo, superior ao 5 por 100.

 3. Que os títulos se manteñan, polo menos, durante tres anos.

  O incumprimento deste prazo motivará a obriga de presentar unha declaración-liquidación complementaria, cos correspondentes xuros de mora, no prazo que medie entre a data en que se incumpra o requisito e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se produza o devandito incumprimento.

ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y RECICLAXE DO PERSOAL (art. 42 Rgl.)

Non terán a consideración de retribucións en especie os estudos dispostos por Institucións, empresas ou empregadores e financiados directamente por eles para a actualización, capacitación ou reciclaxe do seu persoal, cando vingan esixidos polo desenvolvemento das súas actividades ou as características dos postos de traballo, mesmo cando a súa prestación efectiva se efectúe por outras persoas ou entidades especializadas.

Nestes casos, os gastos de locomoción, manutención e estancia rexeranse polo previsto no artigo 9 do Regulamento do Imposto.

COMEDORES DE EMPRESA (art. 45 Rgl.)

Terán a consideración de entrega de produtos a prezos rebaixados que se realicen en comedores de empresa as fórmulas directas e indirectas de prestación do servizo, admitidas pola lexislación laboral, nas que concorran os seguintes requisitos:

 1. Que a prestación do servizo teña lugar durante días hábiles para o empregado ou traballador.

 2. Que a prestación do servizo non teña lugar durante os días que o empregado ou traballador devindique axudas por manutención exceptuadas de gravame.

Cando a prestación do servizo se realice a través de fórmulas indirectas, terán que cumprirse, ademais, os seguintes REQUISITOS:

 1. A contía das fórmulas indirectas non poderá superar 9 euros diarios.Se a contía diaria fose superior, existirá retribución en especie polo exceso.

 2. Se para a prestación do servizo se entregasen ao empregado ou traballador vales-comida ou documentos similares, tarxetas ou calquera outro medio electrónico de pagamento observarase o seguinte:

  • Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa e neles deberá figurar o seu importe nominal e a empresa emisora.

  • Serán intransmisibles e a contía non consumida nun día non poderá acumularse a outro día.

  • Non poderá obterse, nin da empresa nin de terceiro, o reembolso do seu importe.

  • Só poderán utilizarse en establecementos de hostalaría.

A Empresa que os entregue deberá levar e conservar relación dos entregados a cada un dos seus empregados ou traballadores, con expresión de:

No caso de vales-comida ou documentos similares, o número de documento e día de entrega e importe nominal.

No caso de tarxetas ou calquera outro medio electrónico de pagamento, número de documento e contía entregada cada un dos días con indicación destes últimos

FÓRMULAS INDIRECTAS DE PAGAMENTO DO SERVIZO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAXEIROS (Art.46.bis R.D 439/2007).

Terán a consideración de fórmulas indirectas de pagamento de cantidades ás entidades encargadas de prestar o servizo público de transporte colectivo de viaxeiros, a entrega aos traballadores de tarxetas ou calquera outro de medio electrónico de pagamento que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Que poidan utilizarse exclusivamente como contraprestación pola adquisición de títulos de transporte que permitan a utilización do servizo público de transporte colectivo de viaxeiros.

 2. A cantidade que se poida aboar con estas non poderá exceder de 136,36 euros mensuais por traballador, co límite de 1.500 euros anuais.

 3. Deberán estar numeradas, expedidas de forma nominativa e nelas deberá figurar a empresa emisora.
 4. Serán intransmisibles.

 5. Non poderá obterse, nin da empresa nin de terceiro, o reembolso do seu importe.

 6. A empresa que entregue as tarxetas ou o medio electrónico de pagamento deberá levar e conservar relación das entregados a cada un dos seus traballadores, con expresión de

  1. Número de documento.

  2. Contía anual Posta á disposición do traballador.

No suposto de entrega de tarxetas ou medios de pagamento electrónicos que non cumpran os requisitos anteriores, existirá retribución en especie pola totalidade das contías postas a disposición do traballador.Non obstante, en caso de incumprimento dos límites sinalados no número 2.º anterior, unicamente existirá retribución en especie polo exceso.