Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

7.2.2.2.Regras de valoración

Con carácter xeral, as rendas en especie valoraranse polo seu valor normal no mercado.A ese valor sumaráselle o ingreso a conta, salvo que o seu importe haxa sido repercutido ao perceptor.

Non obstante, os seguintes rendementos do traballo en especie valoraranse de acordo coas normas de valoración previstas no artigo 43 da Lei do Imposto:

 • UTILIZACIÓN DE VIVENDA

 • UTILIZACIÓN OU ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES

 • OUTROS SUPOSTOS

PREZO OFERTADO O PÚBLICO (art. 48 Rgl.)

En todo caso, non obstante, cando o rendemento do traballo en especie sexa satisfeito por empresas que teñan como actividade habitual a realización das actividades que dan lugar a este, a valoración non poderá ser inferior ao prezo ofertado ao público do ben, dereito ou servizo de que se trate.

Para estes efectos considerarase prezo ofertado ao público o previsto no artigo 13 da Lei 26/1984, de 19 de xullo, Xeneral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, deducindo

os descontos ordinarios ou comúns.Consideraranse ordinarios ou comúns os descontos que sexan ofertados a outros colectivos de similares características aos traballadores

da empresa, así como os descontos promocionais que teñan carácter xeral e se

encontren en vigor no momento de satisfacer a retribución en especie, ou calquera outro distinto aos anteriores sempre que non excedan do 15 por 100 nin de 1.000 euros anuais.

UTILIZACIÓN DE VIVENDA (art.º 43.1.1º.a Lei)

Se a vivenda utilizada é propiedade do pagador a valoración efectuarase polo importe que resulte de aplicar o 10 por 100 ao valor catastral.

No caso de inmobles cuxos valores catastrais fosen revisados ou modificados, ou determinados mediante un procedemento de valoración colectiva de carácter xeral, de conformidade coa normativa catastral, e entrasen en vigor no período impositivo do exercicio ou no prazo dos 10 períodos impositivos anteriores, a valoración será o 5 por 100 do valor catastral.

Se á data de devindicación do Imposto os inmobles carecesen de valor catastral ou este non tería sido notificado ao titular, tomará como base de imputación destes o 50 por 100 daquel polo que deban computarse para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio.Nestes casos, a porcentaxe será do 5 por 100.

A valoración resultante non poderá exceder do 10 por 100 das restantes contraprestacións do traballo.

Se a vivenda utilizada non é propiedade do pagador, a retribución en especie vén determinada polo custo para o pagador da vivenda, incluídos os tributos que graven a operación, sen que esta valoración poida ser inferior á que tivese correspondido de terse aplicado a regra anterior prevista para as vivendas propiedade do pagador (5 ou 10 por 100 sobre o valor catastral da vivenda).

UTILIZACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES (art.º 43.1.1º.b Lei)

No caso de utilización ou entrega de vehículos automóbiles, a retribución en especie valorarase de acordo coas seguintes regras:

 • No suposto de entrega, o custo de adquisición para o pagador, incluídos os tributos que graven a operación.

 • No suposto de uso, o 20 por 100 anual do custo a que se refire o parágrafo anterior.En caso de que o vehículo non sexa propiedade do pagador, a devandita porcentaxe aplicarase sobre o valor de mercado que correspondería ao vehículo se fose novo.

 • No suposto de uso e posterior entrega, a valoración desta última efectuarase tendo en conta a valoración resultante do uso anterior.

 • -No caso de vehículos que pertenzan a empresas que teñan como actividade habitual a cesión de uso de vehículos automóbiles, a valoración non poderá ser inferior ao prezo ofertado ao público do servizo de que se trate.

  Só neste caso, a valoración poderá reducirse o 15, o 20 ou o 30 por cento, segundo os casos, cando se trate de vehículos considerados eficientes enerxeticamente.

OUTROS SUPOSTOS DE RETRIBUCIÓN EN ESPECIE (art.º 43 Lei)

 1. PRÉSTAMOS CON TIPOS de xuro INFERIORES AO LEGAL DO DIÑEIRO

  Considerarase renda en especie a diferenza entre o interese pagado e o interese legal do diñeiro vixente no período (3 por cento no exercicio 2016).

  Non obstante, non terán a consideración de retribución en especie os préstamos con tipo de xuro inferior ao legal do diñeiro concertados con anterioridade a 1 de xaneiro de 1992 e cuxo principal tivese sido posto a disposición do prestamista tamén con anterioridade á devandita data (D.A. 2ª Lei).

 2. PRESTACIÓNS EN CONCEPTO DE MANUTENCIÓN, HOSPEDAXE, VIAXES E SIMILARES

  Sen prexuízo das axudas e gastos de viaxe exceptuados de gravame, as prestacións en concepto de manutención, hospedaxe, viaxes e similares valoraranse polo custo para o pagador, incluídos os tributos que graven a operación.

 3. PRIMAS OU COTAS SATISFEITAS EN VIRTUDE DE CONTRATO DE SEGURO OU SIMILAR

  Valoraranse polo custo para o pagador, incluídos os tributos que graven a operación.

  Non obstante, non terán a consideración de retribución en especie as primas ou cotas satisfeitas a entidades aseguradoras para a cobertura de enfermidade do propio traballador, cónxuxe e descendentes nas condicións establecidas legalmente.

 4. CANTIDADES DESTINADAS A SATISFACER GASTOS DE ESTUDO E MANUTENCIÓN

  As cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudos e manutención do contribuínte ou doutras persoas ligadas a este por vínculo de parentesco, incluídos os afíns, ata o cuarto grao inclusive:valoraranse polo custo para o pagador, incluídos os tributos que graven a operación.

  Non obstante, non terán a consideración de retribución en especie as cantidades destinadas á actualización, capacitación ou reciclaxe do persoal empregado, cando veñan esixidos polo desenvolvemento das súas actividades ou as características dos postos de traballo.

 5. PLANS DE PENSIÓNS E COMPROMISOS POR PENSIÓNS

  As contribucións satisfeitas polos promotores de plans de pensións, ou polas empresas promotoras previstas na Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de xuño de 2003, así como as cantidades satisfeitas por empresarios para facer fronte aos compromisos por pensións nos termos previstos na disposición adicional primeira do Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, polo que se aproba a Lei de Regulación dos Plans e Fondos de pensións, incluiranse como rendementos do traballo en especie polo seu importe.

  Igualmente polo seu importe, as cantidades satisfeitas por empresarios aos seguros de dependencia.