Saltar ao contido principal

Autoliquidacións rectificativas

A Lei 13/2023, do 24 de maio, modificou a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, en diversos aspectos, por exemplo na habilitación para que a normativa propia de cada tributo contemple unha nova forma de rectificación dos erros que o cidadán puidese cometer na presentación dunha autoliquidación. Trátase da figura da autoliquidación rectificativa.

A entrada en vigor desta nova forma de rectificación de erros produciuse o día 26 de maio de 2023. Porén, a súa posta en marcha non pode ser inmediata, pois require do seu recoñecemento e especificación na normativa propia de cada tributo; é dicir, nos correspondentes regulamentos e nas ordes ministeriais de aprobación dos modelos de autoliquidación.

Cando se complete esta regulación encontrarémosnos cunha forma máis sinxela e intuitiva de rectificar os erros que prexudican o cidadán, que convivirá coas autoliquidacións complementarias (cando resulte un importe a ingresar superior ao da autoliquidación anterior, ou unha cantidade a devolver ou a compensar inferior á anteriormente autoliquidada), pero ambas as dúas figuras (rectificativas e complementarias) terán un funcionamento esencialmente idéntico, o que facilitará a súa comprensión e uso por parte dos cidadáns.

A diferenza do sistema previo, que supón o inicio e tramitación dun procedemento administrativo, coa autoliquidación rectificativa o cidadán só terá que confeccionar e presentar unha nova autoliquidación con todos os datos correctos, utilizando o mesmo modelo que utilizou para a presentación da autoliquidación errónea.

A integración da autoliquidación rectificativa no modelo de declaración do tributo ten a vantaxe de posibilitar o uso dos programas de axuda á confección das autoliquidacións, cunha dobre finalidade: por un lado, os programas de axuda incorporarán a información que estea dispoñible na Axencia Tributaria e sexa relevante para a autoliquidación do tributo, incluída a autoliquidación anterior; por outro, en moitos casos o novo sistema tamén permitirá guiar o cidadán na correcta elección da forma de rectificar os erros misións.

Ademais, a autoliquidación rectificativa poderase presentar tanto dentro coma fóra do prazo de declaración do tributo e, unha vez presentada, daranse por rectificados os erros misións sen necesidade de tramitar un procedemento, o que aforrará trámites e tempo de resolución deses erros.

No caso de que a autoliquidación inicial dese lugar a unha débeda ou a un ingreso superior ao da autoliquidación rectificativa, o exceso de débeda anularase e o ingreso excesivo devolverase de forma máis rápida e en moitos casos de forma inmediata, xa que a autoliquidación rectificativa someterase ás mesmas análises de riscos que se aplican ás autoliquidacións.

Só nalgúns casos, se se detectan riscos máis complexos, a autoliquidación rectificativa someterase a controis máis exhaustivos, podendose iniciar un procedemento de comprobación ou investigación.

En definitiva, coas autoliquidacións rectificativas dáse un paso máis na asistencia ao contribuínte e na mellora da xestión tributaria ao facilitar aos cidadáns a rectificación dos erros que se detecten tras a presentación dunha autoliquidación ante a Axencia Tributaria.

Podes consultar o texto íntegro da Lei na seguinte ligazón: Lei 13/2023, do 24 de maio.