Saltar ao contido principal

O Departamento de Recursos Humanos da Axencia Tributaria

Como en toda organización que conte con máis de 26.000 empregados, na Axencia Tributaria o Departamento de Recursos Humanos constitúe unha peza fundamental na súa engrenaxe e funcionamento, xa que todas as súas funcións pódense condensar nunha soa: dotar a cada unidade da organización do persoal necesario, en cantidade e calidade, para que poidan realizar as funcións que ten encomendadas; así como ter a ese persoal comprometido, motivado e preparado para desenvolver o seu traballo coa maior eficacia en cada momento.

Para cumprir con esa misión resulta primordial a tarefa de enderezo, control e coordinación que exerce sobre o resto de Departamentos, Servizos e Delegacións como garante da estrutura de postos que se plasma na Relación de Postos de Traballo, e a súa mobilidade mediante as modificacións na devandita estrutura e a reposición de efectivos a través da Oferta de Emprego Público.

O seu carácter transversal achega a necesaria visión global de toda a organización e facúltalle para ser responsable do equilibrio nas mobilidades que se propón entre áreas e territorios, sopesando as necesidades duns e outros na resolución dos correspondentes procesos.

En materia de xestión do coñecemento, como responsable do Comité de Formación e da Aula Virtual, correspóndelle a detección das necesidades formativas do persoal e a coordinación do resto da Axencia Tributaria para a provisión dos contidos necesarios nese labor formativo.

Todo iso faio en comunicación e negociación continua coas diferentes organizacións sindicais, como representantes lexítimos dos traballadores, quen a través dese fluxo constante de información fanlle chegar os posibles problemas e / ou conflitos que poidan derivarse de calquera decisións que se tomen en todos os ámbitos da organización.

Dentro destes procesos de negociación se incardina tamén o seu papel como responsable das políticas de incentivación, de selección de novo persoal e de desenvolvemento das tarefas de acción social, que redunden en beneficio de todo o persoal da Axencia Tributaria, así como as políticas de prevención de riscos laborais que tanta importancia demostraron nos duros tempos de pandemia.

Para mellorar a eficacia en todas estas políticas de Recursos Humanos díspónse de ferramentas e medios para a detección de riscos e resolución de conflitos e recursos que se poidan derivar das súas decisións, encamiñadas todas elas a maximizar en cada momento a eficiencia do cadro de persoal dispoñible.

Debe destacarse por último que o Plan Estratéxico da Axencia Tributaria 2020-2023 recolle, no ámbito dos Recursos Humanos, un proceso de recuperación do cadro de persoal para aproximara ao nivel que foi habitual durante toda a súa historia, en que case sempre contou con máis de 27.000 empregados acadando máximos no medio dos 28.000. Constitúen, ademais, prioridades estratéxicas da Axencia Tributaria a mellora dos procesos selectivos de incorporación do persoal, a mellora das condicións de desenvolvemento profesional do empregado público e a adecuación de cadro de persoal ás necesidades da Axencia Tributaria.

Por todo iso, como en calquera gran organización, a área de Recursos Humanos resulta transcendental, convertendose en imprescindible para a consecución dos obxectivos  no marco dun servizo público punteiro a nivel nacional e internacional, facendo fronte aos retos que presentan os novos escenarios sociais, abordando traballos decisivos no desenvolvemento do modelo de teletraballo, da carreira administrativa ou dos procesos de selección, que permitan á Axencia Tributaria manterse como un órgano moderno e de referencia na Administración pública española, sempre ao servizo de todos os cidadáns.

Madrid, maio de 2022