Saltar ao contido principal

O Servizo de Xestión Económica da Axencia Tributaria

O Servizo de Xestión Económica da Axencia Tributaria ten ao seu cargo a administración dos recursos financeiros e materiais necesarios para o cumprimento dos seus fins, actuando adicionalmente como servizo de contabilidade da Axencia.

Neste sentido, o Servizo de Xestión Económica, constitúe o soporte a través do que se dota ao resto das unidades da Axencia Tributaria dos diferentes recursos necesarios para o exercicio das funcións que teñen encomendadas.

Correspóndelle a elaboración do anteproxecto de orzamentos da Axencia Tributaria, proceso fundamental para garantir a dispoñibilidade de recursos financeiros suficientes para asegurar o correcto funcionamento da Axencia, e o control e seguimento da execución do orzamento, aos efectos de garantir a eficiente xestión dos recursos públicos, dando cobertura ás necesidades formuladas polos distintos centros.

Froito da execución do orzamento da Axencia Tributaria, corresponde ao Servizo de Xestión Económica a xestión financeira do devandito orzamento; é dicir, a realización e control de todos os pagamentos que se realizan aos diferentes provedores da Axencia, así como a administración dos distintos ingresos que recibe para o seu financiamento, levando a cabo un control exhaustivo dos mesmos, de tal forma que todos os pagamentos e cobramentos realícense correctamente e sexan atendidos puntualmente.

No exercicio destas funcións, en prol da o logro da optimización dos recursos e cumprimento da legalidade vixente, o Servizo de Xestión Económica asume a xestión contractual da Axencia nun triplo aspecto. Por un lado, asume a elaboración do plan de contratación anual, onde se inclúen todos os contratos que hai que celebrar pola Axencia, en función das necesidades de cada unha das súas unidades, tanto centrais coma territoriais. Doutra banda, coordina a actividade dos diferentes órganos de contratación da entidade, en prol de da necesaria homoxeneización nunha organización tan extensa, asumindo directamente a licitación e adxudicación dos contratos máis complexos ou de contía máis elevada. Todo iso buscando a máis eficaz relación entre a calidade da subministración ou servizo contratado co prezo obtido baixo a premisa do máis eficiente uso dos recursos públicos e o máximo respecto á legalidade vixente.

Cómpre destacar o labor do Servizo de Xestión Económica na planificación e xestión de todas as necesidades inmobiliarias que precisa a Axencia para o cumprimento das súas funcións, así como o mantemento e conservación de inmobles e instalacións, o que permite unha axeitada e máis eficiente administración dos recursos públicos.

Pola súa parte, correspóndelle a programación, administración e dotación dos bens mobles que precisa a Axencia, nas súas diferentes unidades, garantindo homoxeneidade na dispoñibilidade dos devanditos bens, así como xestionando o inventario físico e contable dos devanditos bens.

Por último, a Axencia Tributaria, como xestora de recursos públicos, anualmente rende contas da xestión realizada a través da contabilidade. Corresponde ao Servizo de Xestión Económica a leva e preparación das contas, tanto da xestión dos tributos como da propia contabilidade interna, sobre a que debe render a Axencia ao Tribunal de Contas por conduto da Intervención Xeral da Administración do Estado.

Un Servizo en garantía da máis axeitada e eficiente administración dos recursos públicos por parte da Axencia Tributaria.