Saltar ao contido principal

O Servizo de Xestión Económica da Axencia Tributaria

O Servizo de Xestión Económica da Axencia Tributaria ten ao seu cargo a administración dos recursos financeiros e materiais necesarios para o cumprimento dos seus fins, actuando adicionalmente como servizo de contabilidade da Axencia.

Neste sentido, o Servizo de Xestión Económica, constitúe o soporte a través do cal se dota ao resto das unidades da Axencia Tributaria dos diferentes recursos necesarios para o exercicio das funcións que teñen encomendadas.

Correspóndelle a elaboración do anteproxecto de presupostos da Axencia Tributaria, proceso fundamental para garantir a dispoñibilidade de recursos financeiros abondo para asegurar o correcto funcionamento da Axencia, e o control e seguimento da execución do presuposto, aos efectos de garantir a eficiente xestión dos recursos públicos, dando cobertura ás necesidades formuladas polos distintos centros.

Froito da execución do presuposto da Axencia Tributaria, corresponde ao servizo de Xestión Económica a xestión financeira do devandito presuposto;é dicir, a realización e control de todos os pagamentos que se realizan os diferentes provedores da Axencia, así como a administración dos distintos ingresos que recibe para o seu financiamento, levando a cabo un control exhaustivo destes, de tal forma que todos os pagamentos e cobramentos se realicen correctamente e sexan atendidos puntualmente.

No exercicio destas funcións, en prol do logro da optimización dos recursos e cumprimento da legalidade vixente, o Servizo de Xestión Económica asume a xestión contractual da Axencia nun triplo aspecto.Por un lado, asume a elaboración do plan de contratación anual, onde se inclúen todos os contratos a celebrar pola Axencia, en función das necesidades de cada unha das súas unidades, tanto centrais como territoriais.Por outro lado, coordina a actividade dos diferentes órganos de contratación da entidade, en prol da necesaria homoxeneización nunha organización tan extensa, asumindo directamente a licitación e adxudicación dos contratos máis complexos ou de contía máis elevada.Todo iso buscando a máis eficaz relación entre a calidade da subministración ou servizo contratado co prezo obtido baixo a premisa do máis eficiente uso dos recursos públicos e o máximo respecto á legalidade vixente.

Cabe destacar o labor do Servizo de Xestión Económica na planificación e xestión de todas as necesidades inmobiliarias que precisa a Axencia para o cumprimento das súas funcións, así como o mantemento e conservación de inmobles e instalacións, o que permite unha adecuada e máis eficiente administración dos recursos públicos.

Á súa vez, correspóndelle a programación, administración e dotación dos bens mobles que precisa a Axencia, nas súas diferentes unidades, garantindo homoxeneidade na dispoñibilidade dos devanditos bens, así como xestionando o inventario físico e contable dos devanditos bens.

Por último, a Axencia Tributaria, como xestora de recursos públicos, anualmente rende contas da xestión realizada a través da contabilidade.Corresponde ao servizo de Xestión Económica a levanza e preparación das contas, tanto da xestión dos tributos coma da propia contabilidade interna, sobre a cal debe render a Axencia ao Tribunal de Contas por conduto da Intervención Xeral da Administración do Estado.

Un Servizo en garantía da máis adecuada e eficiente administración dos recursos públicos por parte da Axencia Tributaria.