Saltar ao contido principal

O Servizo de Planificación e Relacións Institucionais da Axencia Tributaria

O Servizo de Planificación e Relacións Institucionais (SEPRI) ocupa un papel central no deseño e desenvolvemento da planificación estratéxica e operativa da Axencia Tributaria, asumindo os labores de impulso, coordinación e seguimento de todos os instrumentos de planificación coa finalidade última de ser o servizo de referencia nos labores transversais dirixidos ao cumprimento da misión da organización.

Igualmente, asume a coordinación dos órganos centrais e territoriais da Axencia Tributaria en proxectos que afecten a distintas áreas, e ten encomendadas os labores de coordinación e deseño da organización central e territorial.

Resulta destacable, así mesmo, o seu labor na coordinación e desenvolvemento das relacións coas administracións tributarias autonómicas.Así, desempeña a Secretaría Técnica Permanente do Consello Superior para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria, órgano colexiado, integrado por representantes da Administración tributaria do Estado e das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía, que se encarga de coordinar a xestión dos tributos cedidos (por exemplo, o Imposto sobre o Patrimonio, o Imposto sobre Sucesións e Doazóns ou o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados).

Xunto con iso, o SEPRI ten un papel activo na análise e seguimento dos conflitos tributarios que puidesen darse entre as administracións forais e a Administración Xeral do Estado en materia tributaria.Tamén ten entre os seus labores a coordinación da relación con outras administracións, institucións e entidades, que se articula principalmente mediante colaboración social, convenios de subministración de información ou acordos de entendemento.

A relación cooperativa, como instrumento para promover o cumprimento voluntario, se desenvolve a través de iniciativas como o Foro de Grandes Empresas, o Foro de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios e os Foros de Federacións e Asociacións de Traballadores Autónomos e de PEME.Estes Foros manteñen reunións tanto plenarias como de diversos grupos de traballo, correspondendo a súa coordinación ao SEPRI.

Por outro lado, ten o seu cargo a xestión e coordinación dos contidos da sede electrónica da Axencia, asumindo o reto de adaptarse ás novas necesidades e cambios tecnolóxicos, destacando tamén o seu papel de impulso da educación cívico-tributaria cuxa potenciación é esencial, a administración electrónica con participación en diversos foros, a coordinación da contestación das solicitudes de información no marco da Lei de Transparencia e, en xeral, as relacións institucionais;ademais daquelas outras funcións que lle encomende a Dirección Xeral.

Por último, o Servizo de Planificación e Relacións Institucionais ocupa un papel destacado en a coordinación do desenvolvemento dun novo modelo de asistencia non presencial ao contribuínte que se materializou, por un lado, no desenvolvemento de ferramentas de asistencia dixital e demais servizos de información dispoñibles na sede electrónica da Axencia Tributaria e, por outro, na creación das Administracións de asistencia Dixital Integral (ADI), que prestan servizos en relación con cuestións que corresponden a varias áreas funcionais, e na potenciación da prestación de servizos non presenciais na área de Recadación a través do Centro de Atención Telefónica de Recadación (REC@T).Esta coordinación das funcións de información e asistencia non presenciais instruméntase nunha Unidade de coordinación de asistencia dixital no Servizo de Planificación e Relacións Institucionais e nun Comité permanente no que están representados todos os Departamentos con funcións de asistencia, co obxectivo de avanzar cara a un modelo de prestación dos servizos non presenciais homoxéneo e multiárea.

O conxunto destas funcións de coordinación, desenvolvemento e impulso que ten encomendadas o SEPRI orientan, como non pode ser doutro xeito, a Axencia Tributaria na súa misión de ser un organismo público estatal de referencia pola súa eficacia e eficiencia, que promova e asegure o cumprimento do sistema tributario de forma equitativa, favorecendo o desenvolvemento da sociedade española.