Saltar ao contido principal

Operadores de plataforma obrigada a comunicar información

A Lei 13/2023, do 24 de maio, modifica a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria (LGT), en varios aspectos, entre eles incorpora unha nova disposición adicional 25ª na  LGT (de agora en diante D.A. 25ª da LGT). Esta disposición ten por obxecto establecer unha nova obriga de información e de dilixencia debida relativa á declaración informativa dos operadores de plataforma obrigada no ámbito da asistencia mutua, para aquelas cuestións que aconsellan a súa regulación por norma con rango legal.

A través desta disposición adicional, efectúase a transposición á  LGT da Directiva (UE) 2021/514 do Consello, do 22 de marzo de 2021, que modifica a Directiva 2011/16/UE sobre cooperación administrativa no ámbito da fiscalidade (DAC 7). Esta Directiva establece unha obriga de información, de rexistro e dilixencia debida para os operadores de plataforma, que actuen no ámbito de aplicación da normativa europea. Tamén se incorporan ao ordenamento xurídico interno as disposicións que, a respecto disto, contéñense no Acordo Multilateral entre Autoridades Competentes para o intercambio automático de información sobre a renda obtida a través de plataformas dixitais no ámbito da OCDE, así como noutros acordos internacionais subscritos co mesmo obxectivo.

Os operadores de plataformas dixitais deberán comunicar diversos datos relativos a determinadas actividades económicas concertadas a través das plataformas dixitais que xestionan, pondo en contacto aos vendedores de bens ou prestadores de determinados servizos e os usuarios das devanditas plataformas.

Os “operadores de plataforma obrigada a comunicar información” deberán cumprir tres tipos de obrigas. En primeiro lugar, as normas e procedementos de dilixencia debida que deben aplicar sobre os vendedores para obter e verificar información sobre os mesmos. Ademais, deben estar rexistrados no censo nos termos en que se determine regulamentariamente. Finalmente, unha vez obtida a información deben subministrara á Administración tributaria.

Con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2023, o novo D.A. 25ª da LGT, establece que as entidades que tivesen a consideración de “operadores de plataforma obrigada a comunicar información” deberán cumprir as normas e procedementos de dilixencia debida, así como coas obrigas de rexistro e subministración de información, en relación cos “vendedores”. Estes últimos tamén estarán suxeitos á comunicación de datos aos citados operadores, en virtude destas normas de dilixencia debida.

O desenvolvemento das normas e procedementos de dilixencia debida, así como as obrigas de rexistro e subministración de información, levarase a cabo nos termos que se establezan regulamentariamente, en particular no Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo.

As infraccións e sancións derivadas do incumprimento das obrigas previstas no apartado 1 do novo  D.A. 25ª da LGT regularanse polo que se dispón no título IV da devandita Lei coas especialidades establecidas nos apartados 2, 3 e 4 da devandita disposición.

Adicionalmente, nos apartados 5 e 6 da citada disposición adicional regúlanse as consecuencias, tanto para os “vendedores” coma para os “operadores de plataforma obrigada a comunicar información”, do incumprimento das súas obrigas de información.

Pola súa banda, o apartado 7 do D.A. 25ª da LGT establece a obriga de conservar e pór a disposición da Administración Tributaria as probas documentais, os rexistros e calquera información utilizada para aplicar os procedementos de dilixencia debida e para cumprir as obrigas de rexistro e subministración de información durante os 10 anos seguintes á finalización do período de referencia ao que corresponde a subministración de información.

Finalmente, o apartado 8 do D.A. 25ª da LGT recolle a obriga do operador de plataforma de informar cada vendedor” persoa física de que a información sobre o mesmo será fornecida á Administración tributaria e transferida ao Estado que corresponda. Todo iso con carácter previo á remisión da información, ao obxecto de que a persoa física poida exercer o seu dereito á protección dos seus datos persoais.

En resumo, incorpórase á LGT unha nova obriga de información, de rexistro e dilixencia debida para os operadores de plataformas dixitais, mediante a transposición das directivas e acordos internacionais relacionados. Os operadores de plataformas de comercio electrónico deben obter, conservar e pór a disposición da Administración tributaria certa información, que nalgúns casos deben proporcionar os vendedores. O incumprimento destas obrigas de información comporta un réxime sancionador específico.

Podes consultar o texto íntegro da Lei na seguinte ligazón: Lei 13/2023, do 24 de maio.