Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.95. Control de acceso por recoñecemento de pegada dactilar

Descrición da actividade

Tratamento de datos dos empregados da AEAT, incluídos colaboradores e empresas externas para o control horario e de facturación. 

Mantemento da Seguridade nas sedes da AEAT mediante o control de accesos aos edificios que a AEAT comparte con outro persoal.

Finalidade

Xestión dos empregados, destinados na AEAT, ao obxecto de poder realizar actuacións de control do cumprimento das obrigas do persoal ao seu servizo.

Garantir a seguridade de persoas, bens e instalacións.

Lexitimación

No referente ao control horario e de facturación do persoal ao servizo da AEAT, o artigo 6 do Regulamento 2016/679 (UE), relativo á licitude do tratamento, no seu apartado 1, letra b) sinala que “O tratamento será lícito se se cumpre polo menos unha das seguintes condicións: (…) b) o tratamento cómpre para a execución dun contrato en que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas contractuais (…)”.

En virtude deste precepto, o tratamento de datos é lícito, e non requirirá consentimento, cando o tratamento de datos se realice para o cumprimento de relacións contractuais de carácter laboral.

Este precepto daría cobertura tamén ao tratamento de datos dos empregados públicos, aínda que a súa relación non sexa contractual en sentido estrito.

En ambos os dous casos, a AEAT realiza un tratamento da pegada dactilar á que se refire o Regulamento da UE, no seu artigo 9, como “categorías especiais de datos”.

Así, o artigo 9.1 do citado Regulamento sinala que “Quedan prohibidos o tratamento de datos que revelen a orixe étnica ou racial, as opinións políticas, as conviccións relixiosas ou filosóficas, ou a afiliación sindical, e o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificar de maneira unívoca a unha persoa física, datos relativos á saúde ou datos relativos á vida sexual ou as orientacións sexuais dunha persoa física”.

Non obstante, no apartado 2, establécense unha serie de excepcións en que tales datos poderán ser tratados. En concreto a letra b) deste apartado 2 indica o seguinte: “O apartado 1 non será de aplicación cando concorra unha das circunstancias seguintes: (…) b) o tratamento cómpre para o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos específicos do responsable do tratamento ou do interesado no ámbito do Dereito laboral e da seguridade e protección social (…)”.

No referente a garantir a seguridade no control de acceso aos edificios por persoal que desempeñe as súas funcións nos edificios da AEAT, no artigo 32 “Vixiantes de seguridade e a súa especialidade” da Lei 5/2014 de Seguridade Privada, establécese que:

1. Os vixiantes de seguridade desempeñarán as seguintes funcións:

a) Exercer a vixilancia e protección de bens, establecementos, lugares e eventos, tanto privados coma públicos, así como a protección das persoas que poidan encontrarse nos mesmos, levando a cabo as comprobacións, rexistros e prevencións necesarias para o cumprimento da súa misión.

b) Efectuar controis de identidade, de obxectos persoais, paquetaría, mercadorías ou vehículos, incluído o interior destes , no acceso ou no interior de inmobles ou propiedades onde presten servizo, sen que, en ningún caso, poidan reter a documentación persoal, pero si impedir o acceso aos devanditos inmobles ou propiedades. A negativa que hai que exhibir a identificación ou a permitir o control dos obxectos persoais, de paquetaría, mercadoría ou do vehículo facultará para impedir aos particulares o acceso ou para ordenarlles o abandono do inmoble ou propiedade obxecto da súa protección.”

Segundo isto, e de acordo co que establece o artigo 6.1.f do Regulamento, non cómpre o consentimento dos interesados, pois o art. 51 da Lei 4/2014 recoñece o dereito a “dotarse de medidas de seguridade privada dirixidas á protección de persoas e bens e ao aseguramento do normal desenvolvemento das súas actividades persoais ou empresariais”. 

Interesados

 • Persoal ao servizo da AEAT e calquera outro empregado, público ou privado, que desempeña as súas funcións en edificios da AEAT.

Datos

 • DNI, Nome e Apelidos
 • Datos biométricos (minucias pegada dactilar, a partir das que non se pode reconstruír a pegada)

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros 

Destinatarios

Non se prevén.

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

 Con periodicidade mensual, realizarase o borrado das minucias das pegadas dactilares dos interesados que producisen baixa na aplicación de control de acceso.

Elaboración de perfís

Non aplica.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar. As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

É importante ter en conta que:

 • No proceso de rexistro das pegadas soas gárdanse unhas minucias ou trazas que permiten comparar coa pegada do empregado no momento de realizar o control de acceso. En ningún momento rexístrase a pegada completa e a partir destas minucias é imposible reproducir a imaxe orixinal da pegada dactilar.
 • Estas minucias almacénanse cifradas de xeito que só é posible a súa lectura nos equipos que forman parte da solución de control de acceso implantado na Axencia Tributaria.
 • Realizouse unha Avaliación de Impacto nos termos do art. 35 do RGPD , que se achegou á Axencia Española de Protección de Datos

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.