Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5. Rexistro das actividades de tratamento

O artigo 30 do Regulamento (UE) 2016/679 establece que o responsable do tratamento levará un rexistro das actividades de tratamento efectuado baixo a súa responsabilidade. O devandito rexistro deberá conter toda a información indicada a continuación:

 1. o nome e os datos de contacto do responsable e, se é o caso, do corresponsable, do representante do responsable, e do delegado de protección de datos;
 2. os fins do tratamento;
 3. unha descrición das categorías de interesados e das categorías de datos persoais;
 4. as categorías de destinatarios a quen se comunicaron ou comunicarán os datos persoais, incluídos os destinatarios en terceiros países ou organizacións internacionais;
 5. se é o caso, as transferencias de datos persoais a un terceiro país ou unha organización internacional, incluída a identificación do devandito terceiro país ou organización internacional e, no caso das transferencias indicadas no artigo 49, apartado 1, parágrafo segundo, a documentación de garantías axeitadas;
 6. cando sexa posible, os prazos previstos para a supresión das diferentes categorías de datos;
 7. cando sexa posible, unha descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade a que se refire o artigo 32, apartado 1.

Ademais, as Administracións Públicas deberán facer público o inventario das súas actividades de tratamento, sendo accesible por medios electrónicos, tal e como establece o artigo 31.2 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

En aplicación do anterior, relaciónanse a continuación as actividades de tratamento de datos persoais realizadas pola Axencia Tributaria.

 1. 5.1. Censo
 2. 5.2. Socios, partícipes, representantes
 3. 5.3. Contribuíntes Presuntos / Non declarantes
 4. 5.4. Requirimentos
 5. 5.5. Sistema Integrado de recadación
 6. 5.6. Recursos, reclamacións
 7. 5.7. Punto Neutro Embargos
 8. 5.8. Pagamentos a provedores de CCAA e EELL
 9. 5.9. Expedientes Procesuais
 10. 5.10. Expedientes Non Procesuais
 11. 5.11. Persoas Require Información Xulgada
 12. 5.12. CDC - Cidadáns
 13. 5.14. Sucesións e Doazóns
 14. 5.15. Documentos e Escritos
 15. 5.16. Devolución de IVE non establecidos
 16. 5.17. Sancións
 17. 5.18. Representación
 18. 5.19. Base de datos de información de Vixilancia Aduaneira
 19. 5.20. Sancións, recargas e intereses
 20. 5.21. Notificacións, comunicacións e avisos da AEAT
 21. 5.22. Notificacións e comunicacións AGE
 22. 5.23. Xestión documental da AEAT
 23. 5.24. Aplicacións móbiles da AEAT
 24. 5.25. Asentos Rexistrais
 25. 5.26. Asistencia aos contribuíntes
 26. 5.27. VRU
 27. 5.28. Procedemento inspector
 28. 5.29. Anotacións
 29. 5.30. Fichas de inspección
 30. 5.31. Declaracións de comercio exterior
 31. 5.32. Autorizacións de comercio exterior
 32. 5.33. Garantías de comercio exterior
 33. 5.34. Protección de marcas
 34. 5.35. Portelo único aduaneiro
 35. 5.36. Devolución de IVE a viaxeiros non residentes
 36. 5.37. Contrabando
 37. 5.38. Revisións
 38. 5.39. Contabilidade
 39. 5.40. Rexistro de traballadores fronteirizos na Administración de Aduanas e Impostos Especiais da Liña da Concepción
 40. 5.41. Prometeo
 41. 5.42. Censo de actividades económicas
 42. 5.43. Imposto especial sobre determinados medios de transporte
 43. 5.44. Exencións non suxeición do imposto especial sobre determinados medios de transporte
 44. 5.45. Información adicional
 45. 5.46. Censo de obrigados de impostos especiais
 46. 5.47. Impostos especiais, documentos de produción
 47. 5.48. Censo e xestión de infractores de gasóleo bonificado
 48. 5.49. Impostos especiais - Fichas de intervención
 49. 5.50. Impostos especiais - Garantías
 50. 5.51. Impostos especiais - Marcas fiscais
 51. 5.52. Xestión do censo de retallistas de hidrocarburos (I.V.M.D.H)
 52. 5.53. Impostos especiais. Pagamentos con cheques e tarxetas de gasóleo bonificado
 53. 5.54. Censo de operadores obrigados aos Impostos Ambientais
 54. 5.55. Declaracións Informativas e información recibida
 55. 5.56. Intercambio de información
 56. 5.57. IRPF (Imposto sobre a renda das persoas físicas)
 57. 5.58. IVE (Imposto sobre o valor engadido)
 58. 5.59. IS (Imposto Sobre Sociedades)
 59. 5.60. IRNR (Imposto sobre a renda de non residentes)
 60. 5.61. Réxime especial de servizos telecomunicación, radiodifusión ou prestados por vía electrónica (MOSS)
 61. 5.62. Exención e devolución de IVE para embaixadas, Organismos internacionais e OTAN
 62. 5.63. Autoliquidacións
 63. 5.64. Imposto sobre o patrimonio
 64. 5.65. Recadación de taxas que constitúen recursos da Facenda Pública
 65. 5.66. Movementos de efectivo
 66. 5.67. Intervención de Medios de Pagamento
 67. 5.68. Informe de branqueo de capitais
 68. 5.69. Boletíns de laboratorio químico-tecnolóxico de aduanas
 69. 5.70. Precursores de Drogas
 70. 5.71. Procedemento inspector de Aduanas e Impostos Especiais
 71. 5.72. Censo ampliado de Aduanas
 72. 5.73. Cargos asinantes da AEAT
 73. 5.74. Rexistro de accesos
 74. 5.75. Videovixilancia de instalacións aduaneiras
 75. 5.76. Persoal AEAT e Provisión de postos
 76. 5.77. Procesos selectivos e incorporación á AEAT
 77. 5.78. Formación
 78. 5.79. Expedientes disciplinarios, recursos administrativos e seguimento de procedementos xudiciais
 79. 5.80. Expedientes de compatibilidade
 80. 5.81. Xestión de datos de vixilancia da saúde
 81. 5.82. Censo de usuarios
 82. 5.83. Visitas e persoal da AEAT e empresas de servizo
 83. 5.84. Videovixilancia
 84. 5.85. Operadores Intrastat
 85. 5.86. Censo de terceiros
 86. 5.87. Xestión Económico-financeira
 87. 5.88. Terceiros
 88. 5.89. Contactos de provedores
 89. 5.90. Responsabilidade Patrimonial
 90. 5.91. Renunciantes á herdanza
 91. 5.92. Plan de Actuación da AEAT fronte a SARS-COV2
 92. 5.93 Rexistro de Operadores de Embarcacións Pneumáticas e Semiríxidas de Alta Velocidade
 93. 5.94 Gravacións relativas ás ferramentas colaboradoras de videochamada
 94. 5.95. Control de acceso por recoñecemento de pegada dactilar
 95. 5.96. Gravacións das chamadas da CRA
 96. 5.97. Autenticación do Sistema de Identificación Cl@ve PIN
 97. 5.98. Subscrición Newsletter
 98. 5.99. Sistema de información interna sobre infraccións normativas e loita contra a corrupción