Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.80. Expedientes de compatibilidade

Descrición da actividade

Xestión de expedientes de compatibilidade dos empregados da AEAT.

Finalidade

Xestión de persoal, funcionario e laboral, destinado na AEAT.

Lexitimación

O artigo 6 do Regulamento 2016/679 (UE), relativo á licitude do tratamento, no seu apartado 1, letra b) sinala que “O tratamento será lícito se se cumpre polo menos unha das seguintes condicións: (…) b) o tratamento cómpre para a execución dun contrato en que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas contractuais (…)”.

En virtude deste precepto, o tratamento de datos é lícito, e non requirirá consentimento, cando o tratamento de datos se realice para o cumprimento de relacións contractuais de carácter laboral.

Este precepto daría cobertura tamén ao tratamento de datos dos empregados públicos, aínda que a súa relación non sexa contractual en sentido estrito.

Por outra banda, o tratamento de datos para o exercicio da potestade sancionadora, en que se subsume a potestade disciplinaria, tería a súa cobertura xurídica no reiterado artigo 6 do Regulamento 2016/679 (UE), relativo á licitude do tratamento, neste caso no apartado 1, letra e) en que se sinala que “O tratamento será lícito se se cumpre polo menos unha das seguintes condicións: (…) c) o tratamento cómpre para o (…) exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento (…)”.

Interesados

 • Persoas que solicitan a compatibilidade en actividade pública ou privada

Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos, Enderezo
 • Académicos e profesionais
 • Información comercial
 • Transaccións de bens e servizos

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

Non aplica

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.