Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.7. Punto Neutro Embargos

Descrición da actividade

Aplicación dunha medida CORA. Cruzar os acredores de pagamentos das Administracións Públicas cos debedores das Administracións Públicas. De maneira que se poidan ditar as dilixencias de embargo que procedan contra os pagamentos a acredores que fosen pola súa parte debedores das devanditas Administracións.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Intercambios da información dos debedores e dos pagamentos das Administracións Públicas a que se refire a disposición adicional cuarta da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, así como as comunicacións ou notificacións necesarias para levar a efecto as actuacións de xestión recadadora en aplicación dos citados intercambios.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados
 • Tesourerías e Órganos Administrativos con competencias de xestión recadadora executiva das AAPP

 Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos
 • Datos de contacto: teléfono, correo electrónico.
 • Económicos

 Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Facenda Pública e Administración Tributaria
 • Tribunal de contas ou equivalente autonómico
 • Entes integrados no Punto Neutro de Embargo

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

Punto neutro en que se cruzan os acredores de pagamentos das Administracións públicas cos debedores das Administracións públicas. Poder ditar as dilixencias embargo que procedan contra os pagamentos a acredores que fosen pola súa parte debedores das devanditas administracións. medida CORA.