Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.43. Imposto especial sobre determinados medios de transporte

Descrición da actividade

Control dos valores declarados na adquisición de vehículos novos para os efectos do ingreso do imposto especial sobre determinados medios de transporte.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados (persoas obrigadas en virtude da Lei 38/1992 do 28 de decembro persoas físicas e entidades xurídicas declarantes do Imposto Especial sobre determinados medios de transporte)

 Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos, Enderezo
 • Económicos, financeiros e de seguros

Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • INEM, MTSS, Entidades Xestoras SS
 • Órganos MEH
 • INE (Lei 12/89)
 • Tribunal de contas ou equivalente autonómico
 • Outros órganos da Administración do Estado (MEC, M. Comercio)
 • CCAA
 • Entidades Locais
 • Cámaras de comercio (xestión recurso cameral)
 • Servizo Xurídico
 • Estado
 • Defensor da vila

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información