Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.33. Garantías de comercio exterior

Descrición da actividade

Garantir o pagamento adiado débeda tributaria, é dicir, control de saldos das garantías, control de avais de garantías globais.

Para iso trátase información sobre o garante e a garantía para afianzar o pagamento da débeda aduaneira nas operacións de comercio exterior.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados
 • Operadores de comercio exterior de terceiros países

 Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos, Enderezo, Teléfono, Sinatura electrónica
 • Económicos, financeiros e de seguros

Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Outros órganos da CA (á Administración Tributaria Canaria no marco das súas competencias)
 • Á Unión Europea e outros Estados membros da Unión Europea no marco de sistemas transeuropeos de comercio exterior

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información