Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.91. Renunciantes á herdanza

Descrición da actividade

Xestión e obtención de información de contribuíntes, xa sexan persoas físicas ou xurídicas que renunciaron á herdanza que puidese corresponderlles nos termos do establecido polo Código Civil no seu Libro III, Título III, Capítulo V, Sección IV “Da aceptación e repudiación da herdanza ”. Para iso, trátanse datos censuais, incluíndo o histórico dos mesmos. .

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e obrigados
 • Calquera español ou estranxeiro con DNI, NIE (DGP) ou NIF (AEAT)

Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos do renunciante á herdanza, e se é o caso cónxuxe ou excónxuxe, e do causante da herdanza.
 • Condición de sucesor único.
 • Documento público en que renúnciase á herdanza.

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise 
 • Consulta 
 • Extracción 
 • Difusión 
 • Interconexión 
 • Limitación 
 • Supresión 
 • Destrución 
 • Outros 

Destinatarios

Órganos da Administración encargados da aplicación do sistema tributario estatal.

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

O ficheiro constitúe o repositorio dos renunciantes a herdanzas que puidesen corresponderlles, sexan persoas físicas ou xurídicas, de acordo co que se establece no Código Civil, así como estado e histórico. Tamén recolle a relación de persoas físicas causantes daquelas herdanzas ás que se renuncia. A este ficheiro acceden diferentes áreas funcionais da Axencia Tributaria para seleccionar aqueles NIFs que poden que ser excluídos no ámbito das comprobacións e investigacións, así como da emisión de comunicacións ou notificación nos procedementos de comprobación e investigación, polo feito de haber repudiado a herdanza.