Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.77. Procesos selectivos e incorporación á AEAT

Descrición da actividade

Xestión dos procesos de selección de persoal convocado pola AEAT  e a súa posterior incorporación.

Finalidade

Selección e incorporación de persoal mediante convocatorias públicas.

Lexitimación

O artigo 6 do Regulamento 2016/679 (UE), relativo á licitude do tratamento, no seu apartado 1, letra b) sinala que “O tratamento será lícito se se cumpre polo menos unha das seguintes condicións: (…) b) o tratamento cómpre para a execución dun contrato en que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas contractuais (…)”.

En virtude deste precepto, o tratamento de datos é lícito, e non requirirá consentimento, cando o tratamento de datos se realice para a realización desas actuacións previas á relación laboral ou funcionarial.

Por veces para o cumprimento das súas obrigas en relación cos candidatos dun proceso selectivo, a Administración ten que realizar tratamentos de determinados datos aos que se refire o Regulamento da UE, no seu artigo 9, como “categorías especiais de datos” (por exemplo, supostos de discapacidade).

Así, o artigo 9.1 do citado Regulamento sinala que “Quedan prohibidos o tratamento de datos que revelen a orixe étnica ou racial, as opinións políticas, as conviccións relixiosas ou filosóficas, ou a afiliación sindical, e o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificar de maneira unívoca a unha persoa física, datos relativos á saúde ou datos relativos á vida sexual ou as orientacións sexuais dunha persoa física”.

Non obstante, no apartado 2, establécense unha serie de excepcións en que tales datos poderán ser tratados. En concreto a letra b) deste apartado 2 indica o seguinte: “O apartado 1 non será de aplicación cando concorra unha das circunstancias seguintes: (…) b) o tratamento cómpre para o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos específicos do responsable do tratamento ou do interesado no ámbito do Dereito laboral e da seguridade e protección social (…)”.

Interesados

 • Participantes nos indicados procesos  de selección e incorporación.

Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos, data e lugar de nacemento, enderezo, conta de correo electrónico e teléfono
 • Datos profesionais, requisitos e méritos alegados polos participantes

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Membros dos Tribunais cualificadores dos procesos selectivos e responsables de RR.HH. das distintas unidades centrais e territoriais.

Transferencias internacionais

Non se prevén

Elaboración de perfís

Para a realización de determinados estudos, en orde a futuras convocatorias, poderían elaborarse perfís.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.