Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.84. Videovixilancia

Descrición da actividade

Gravación e tratamento de imaxes para a seguridade interior e exterior das persoas que acceden e transitan polos edificios da Axencia Tributaria.

Finalidade

Garantir a seguridade de persoas, bens e instalacións.

Lexitimación

O artigo 6.1.e do Regulamento UE 2016/679 estable que os datos persoais poderán ser tratados cando “o tratamento cómpre para o cumprimento dunha misión realizada en interese público …”. Desta forma, a finalidade da videovixilancia consiste en garantir a seguridade de persoas, bens e instalacións, o interese público lexitima o devandito tratamento.

Os sistemas de videovixilancia instalados nos edificios da Axencia Tributaria, son controlados por persoal de seguridade privada. Isto ten a súa base no que se establece no artigo 42. “Servizos de Videovixilancia” da Lei 5/2014, de Seguridade Privada, que establece:

“1. Os servizos de videovixilancia consisten no exercicio da vixilancia a través de sistemas de cámaras ou videocámaras, fixas ou móbiles, capaces de captar e gravar imaxes e sons, incluído calquera medio técnico ou sistema que permita os mesmos tratamentos que estas.

Cando a finalidade destes servizos sexa previr infraccións e evitar danos ás persoas ou bens obxecto de protección ou impedir accesos non autorizados, serán prestados necesariamente por vixiantes de seguridade ou, se é o caso, por gardas rurais.”

Interesados

 • Persoas físicas que acceden ou transitan polos edificios da Axencia Tributaria

Datos

 • Imaxe/Voz

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Corpos Policiais e Autoridades Xudiciais

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados borraranse no prazo máximo dun mes.

Elaboración de perfís

Non aplica

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.