Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.82. Censo de usuarios

Descrición da actividade

Permitir a xestión da identidade e autorización de usuarios que acceden aos sistemas de información da AEAT.

Facilitar a xestión de acceso ao sistema mediante o envío de OTP aos datos de contacto persoal facilitados.

Finalidade

Xestión e administración interna da AEAT.Xestión de activos relacionados co funcionamento e xestión interna da AEAT (usuarios, autorizacións, estatísticas, etc.).

Lexitimación

O artigo 6 do Regulamento 2016/679 (UE), relativo á licitude do tratamento, no seu apartado 1, letra b) sinala que “O tratamento será lícito se se cumpre polo menos unha das seguintes condicións: (…) b) o tratamento cómpre para a execución dun contrato en que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas contractuais (…)”.

En virtude deste precepto, o tratamento de datos é lícito, e non requirirá consentimento, cando o tratamento de datos se realice para o cumprimento de relacións contractuais de carácter laboral.

Este precepto daría cobertura tamén ao tratamento de datos dos empregados públicos, aínda que a súa relación non sexa contractual en sentido estrito.

Interesados

 • Usuarios

Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos, Imaxe/Voz (fotografía)  teléfono móbil, correo electrónico.
 • Detalles do emprego

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

Non aplica

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.