Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.1. Censo

Descrición da actividade

Xestión e obtención de información de contribuíntes, xa sexan persoas físicas ou xurídicas. Para iso, trátanse a maioría dos datos censuais, incluíndo o histórico dos mesmos.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro

Interesados

 • Contribuíntes e obrigados
 • Persoas físicas ou xurídicas, españolas ou estranxeiras con DNI, NIE (DGP) ou NIF (AEAT)

Datos

 • DNI e datos asociados ao documento, NIE, NIF, razón social, Nome e Apelidos, Enderezo, Teléfono, Correo electrónico, fax, teléfono móbil, estado civil e se é o caso cónxuxe ou excónxuxe, país de nacemento, provincia de nacemento, poboación de nacemento, data de nacemento, nacionalidade, pasaporte, sexo, tipo de administración ao que está adscrito o contribuínte, número de identificación fiscal en Administración fiscal estranxeira, número de identificación do concello, número de identificación electoral, número de folla padronal, nome do pai, nome da nai.
 • Transaccións de bens e servizos.
 • Obrigas tributarias.

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Organismos SS
 • Órganos CCAA
 • CCAA
 • Órganos Admón. local
 • Deputacións Provinciais
 • Deputación Foral Navarra
 • Deputacións Forais Vascas
 • Cámara Comercio
 • DG Catastro
 • Xulgados
 • Comisión Europea

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

Ficheiro que contén o rexistro de contribuíntes, xa sexan persoas físicas ou xurídicas. O ficheiro contén pola súa parte o histórico de datos cos cambios que houbese nos datos censuais de cada contribuínte. O principal dato identificativo é o Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). O ficheiro é utilizado polas distintas áreas funcionais da Axencia Tributaria para recuperar os datos identificativos e censuais que necesiten para o seu funcionamento, xa que neste ficheiro residen a maioría de datos censuais que son comúns a varias aplicacións.