Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.79. Expedientes disciplinarios, recursos administrativos e seguimento de procedementos xudiciais

Descrición da actividade

Xestión e control dos recursos administrativos que presenta o persoal funcionario da AEAT, e seguimento dos recursos que se presentan en vía xudicial por persoal funcionario e laboral da AEAT, referidos a materias do ámbito de recursos humanos. Estes recursos fan referencia a asuntos como procesos selectivos, provisión de postos, retribucións, vacacións, antigüidade, e calquera outra materia da competencia da área de recursos humanos.

Tamén inclúe a xestión e control dos expedientes disciplinarios do persoal da AEAT.

Finalidade

Tramitación e resolución de recursos e reclamacións en materia de persoal.

Tramitación e resolución de expedientes disciplinarios de persoal destinado na AEAT.

Seguimento e remisión de documentación de procedementos xudiciais en vía contencioso-administrativa e social.

Lexitimación

O artigo 6 do Regulamento 2016/679 (UE), relativo á licitude do tratamento, no seu apartado 1, letra e) sinala que “O tratamento será lícito se se cumpre polo menos unha das seguintes condicións: (…) e) o tratamento cómpre para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento (…)”.

En virtude deste precepto, o tratamento de datos é lícito, e non requirirá consentimento, cando o tratamento de datos se realice para o exercicio de poderes públicos.

Este precepto daría cobertura ao tratamento de datos dos empregados públicos, para o exercicio da competencia de resolución de recursos administrativos, e para o exercicio potestade sancionadora, en que se subsume a potestade disciplinaria.

Así mesmo, daría cobertura ao tratamento de datos dos empregados públicos para a súa remisión aos órganos xudiciais.

Interesados

 • Empregados (persoal funcionario e laboral que presta servizo na AEAT)
 • Outras persoas que non teñan a condición de empregados públicos e que, porén, teñan a condición de interesados en procedementos administrativos ou xudiciais (participantes en procesos selectivos, traballadores de empresas adxudicatarias de servizos, etc.).

Datos

 • Identificación do interesado, tipo de expediente, recurso ou reclamación e circunstancias do mesmo
 • Outros datos do resto de actividades de tratamento en materia de recursos humanos necesarios para a resolución dos recursos.

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Xulgados e Tribunais
 • Avogacías do Estado e outros representantes procesuais
 • Outros Departamentos Ministeriais, a requirimento dos mesmos, especialmente Ministerio de Facenda.

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

No caso concreto de datos de natureza disciplinaria concernentes a sancións disciplinarias estes son suprimidos da aplicación xestora de RRHH, e solicitada igualmente a súa supresión ao Rexistro Central de Persoal, a través da cancelación de sancións disciplinarias, en aplicación da regulación prevista no Regulamento de Réxime Disciplinario e o Convenio Colectivo da AEAT.

Os prazos para a cancelación de sancións son os seguintes:

Persoal Funcionario:

Real decreto 33/1986, do 10 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Réxime Disciplinario dos Funcionarios da Administración do Estado, artigo 51.

Faltas moi graves: 6 anos.

Faltas graves: 2 anos.

Faltas leves: 6 meses.

Persoal laboral:

IV Convenio Colectivo do persoal laboral da AEAT, artigo 78.4:

Faltas moi graves: 2 anos.

Faltas graves: 1 ano.

Faltas leves: 3 meses

Non obstante, os datos referidos ás devanditas sancións disciplinarias seguen a disposición da Unidade xestora para a súa oportuna xestión.

Elaboración de perfís

Non aplica

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.