Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.81. Xestión de datos de vixilancia da saúde

Descrición da actividade

Prevención de Riscos Laborais. Exames de saúde, investigación epidemiolóxica e actividades de promoción da saúde, xestión integral e integrada con certeza, hixiene e ergonomía.

Finalidade

Protección da saúde no traballo.

Lexitimación

O artigo 6 do Regulamento 2016/679 (UE), relativo á licitude do tratamento, no seu apartado 1, letra b) sinala que “O tratamento será lícito se se cumpre polo menos unha das seguintes condicións: (…) b) o tratamento cómpre para a execución dun contrato en que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas contractuais (…)”.

En virtude deste precepto, o tratamento de datos é lícito, e non requirirá consentimento, cando o tratamento de datos se realice para o cumprimento de relacións contractuais de carácter laboral.

Este precepto daría cobertura tamén ao tratamento de datos dos empregados públicos, aínda que a súa relación non sexa contractual en sentido estrito.

Por veces para o cumprimento das súas obrigas en relación cos empregados públicos, a Administración ten que realizar tratamentos de determinados datos aos que se refire o Regulamento da UE, no seu artigo 9, como “categorías especiais de datos”.

Así, o artigo 9.1 do citado Regulamento sinala que “Quedan prohibidos o tratamento de datos que revelen a orixe étnica ou racial, as opinións políticas, as conviccións relixiosas ou filosóficas, ou a afiliación sindical, e o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificar de maneira unívoca a unha persoa física, datos relativos á saúde ou datos relativos á vida sexual ou as orientacións sexuais dunha persoa física”.

Non obstante, no apartado 2, establécense unha serie de excepcións en que tales datos poderán ser tratados. En concreto a letra b) deste apartado 2 indica o seguinte: “O apartado 1 non será de aplicación cando concorra unha das circunstancias seguintes: (…) b) o tratamento cómpre para o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos específicos do responsable do tratamento ou do interesado no ámbito do Dereito laboral e da seguridade e protección social (…)”.

Interesados

 • Empregados (persoal funcionario e laboral que presta servizo na AEAT)

Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos
 • Saúde (solicitados, tratados e cedidos con consentimento expreso do paciente)
 • Data de nacemento, idade, sexo, características físicas ou antropométricas, enfermidades persoais e familiares e outros datos médicos.
 • Detalles de emprego (posto de traballo, historial do traballador)

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Prévénse cesións ou comunicacións de datos ao persoal médico e ás autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores, segundo o que se dispón no art. 22.4 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais.

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

Non aplica

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.