Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.25. Asentos Rexistrais

Descrición da actividade

Xestión de todos os asentos rexistrais de entrada/saída por calquera vía admitida na normativa, así como a través de sistema de intercambio de asentos rexistrais entre administracións (SIR).

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados

 Datos

 • Como metadato en táboas de BBDD: NIF, número de teléfono, correo electrónico, parte pública de certificados usados para autenticarse

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Outras AAPP dentro dos termos recollidos polo artigo 95 da LGT , a través do sistema de intercambio de asentos rexistrais
 • Correos
 • Xulgados

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información