Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.99. Sistema de información interna sobre infraccións normativas e loita contra a corrupción

Descrición da actividade

Dar conformidade ao que se establece na Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, creouse unha canle interna para a comunicación de posibles infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves do persoal da Axencia Tributaria. Así mesmo, esténdese esta canle a todas as persoas que, fóra dun contexto laboral ou profesional, informen sobre condutas contrarias ao ordenamento xurídico.

Esta actividade inclúe a recepción, estudo, cualificación, seguimento e finalización das informacións recibidas por este sistema.

Finalidade

Información sobre condutas do persoal da Axencia Tributaria, para a aplicación efectiva da Directiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de outubro de 2019 relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do Dereito da Unión, incorporada ao dereito español a través da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

Interesados

 • Comunicantes
 • Persoas que poidan ser obxecto de investigación
 • Calquera terceiro mencionado na comunicación

Datos

 • Comunicación presentada
 • Cualificación da información
 • Seguimento da comunicación
 • Nome e apelidos, enderezo, correo electrónico, DNI/NIE (datos opcionais nas comunicacións)

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Non se prevén, coa excepción das comunicacións que deban ser postas en coñecemento da Administración de Xustiza

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

As comunicacións conservaranse unicamente durante o período que se estime necesario e sempre que sexa proporcionado para os efectos de cumprir cos requisitos impostos pola normativa.

En ningún caso poderán conservarse os datos por un período superior a dez anos.

 

Elaboración de perfís

Non aplica.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Faise especial fincapé na aplicación de medidas que garantirán o anonimato, non sendo que expresamente o propio informante non desexe que a súa identidade sexa anónima, considerando que a mesma só pode ser revelada cando unha norma así prevéxao ou ben se se solicita no marco dun proceso penal.

Máis información