Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.83. Visitas e persoal da AEAT e empresas de servizo

Descrición da actividade

Mantemento da Seguridade nas sedes da AEAT mediante o control de accesos aos edificios da AEAT.

Finalidade

Garantir a seguridade de persoas, bens e instalacións.

Rexistro e control das visitas.

Lexitimación

O control de accesos aos edificios da AEAT lévase a cabo seguindo determinados protocolos de seguridade que culminan coa autorización do acceso de persoal alleo ao edificio.

Desta maneira, todo persoal alleo a un edificio é sometido a diversos controis de identidade e inspección radiolóxica tanto persoal (realizados mediante arcos detectores de metais) como das pertenzas que porta e pretende introducir no edificio (realizados mediante equipos de inspección de raios X).

Aos obrigados tributarios que acceden ás áreas de atención ao público só se lles realizan controis persoais e de pertenzas.

En calquera caso, a recolleita de datos realizados a unha persoa que accede a un edificio faise por motivos de seguridade. Os datos recollidos son os minimamente necesarios para identificar correctamente a persoa que accede ao edificio xa sexa por primeira vez ou de forma puntual.

Isto baséase no artigo 32 “Vixiantes de seguridade e a súa especialidade” da Lei 5/2014 de Seguridade Privada, que establece:

“1. Os vixiantes de seguridade desempeñarán as seguintes funcións:

a) Exercer a vixilancia e protección de bens, establecementos, lugares e eventos, tanto privados coma públicos, así como a protección das persoas que poidan encontrarse nos mesmos, levando a cabo as comprobacións, rexistros e prevencións necesarias para o cumprimento da súa misión.

b) Efectuar controis de identidade, de obxectos persoais, paquetaría, mercadorías ou vehículos, incluído o interior destes , no acceso ou no interior de inmobles ou propiedades onde presten servizo, sen que, en ningún caso, poidan reter a documentación persoal, pero si impedir o acceso aos devanditos inmobles ou propiedades. A negativa que hai que exhibir a identificación ou a permitir o control dos obxectos persoais, de paquetaría, mercadoría ou do vehículo facultará para impedir aos particulares o acceso ou para ordenarlles o abandono do inmoble ou propiedade obxecto da súa protección.”

Segundo isto, e de acordo co que establece o artigo 6.1.f do Regulamento, non cómpre o consentimento dos interesados, pois o art. 51 da Lei 4/2014 recoñece o dereito a “dotarse de medidas de seguridade privada dirixidas á protección de persoas e bens e ao aseguramento do normal desenvolvemento das súas actividades persoais ou empresariais”.

Non se distingue o motivo de acceso pois o concepto xenérico é o acceso ao edificio dunha persoa que non está dada de alta no mesmo como usuario habitual e, polo tanto, para autorizar o seu acceso debe coñecerse de forma fidedigna e indubitada a filiación de quen vai acceder e comprobar a veracidade do motivo do seu acceso.

Interesados

 • Visitantes, persoal ao servizo da AEAT e calquera outro empregado, público ou privado, que desempeña as súas funcións en edificios da AEAT

Datos

 • NIF/DNI/NIE/PASAPORTE, Nome e Apelidos
 • Data e hora entrada e saída, persoa a visitar, motivo da visita
 • Datos do vehículo, se é o caso
 • Datos biométricos (pegada dactilar), se é o caso
 • Información relativa a notificacións ou sentenzas xudiciais

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados borraranse no prazo máximo dun mes.

Elaboración de perfís

Non aplica

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.