Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.76. Persoal AEAT e Provisión de postos

Descrición da actividade

Tratamento de datos dos empregados públicos: datos do posto actual, datos de postos desempeñados anteriormente, datos de procesos de provisión postos, datos de control horario (tamén inclúe tratamento de datos biométricos, pegada dactilar), datos de licenzas e permisos (inclúe incapacidade temporal, permanente e absoluta), datos económicos, determinados datos de saúde, datos familiares (para xestión de nómina, para aplicación da “conciliación”, etc.).

Finalidade

Xestión de persoal, funcionario e laboral, destinado na AEAT, ao obxecto de que esta entidade poida dar cumprimento ás súas obrigas legais en materia de persoal (aboamento de retribucións, concesión de permisos e licenzas, adxudicación de postos de traballo mediante os procedementos previstos legalmente, cambio de situacións administrativas, concesión de axudas de acción social, e demais actuacións previstas pola lexislación vixente).

Xestión dos empregados, destinados na AEAT, ao obxecto de que esta entidade poida realizar actuacións de control do cumprimento das obrigas do persoal ao seu servizo.

Lexitimación

O artigo 6 do Regulamento 2016/679 (UE), relativo á licitude do tratamento, no seu apartado 1, letra b) sinala que “O tratamento será lícito se se cumpre polo menos unha das seguintes condicións: (…) b) o tratamento cómpre para a execución dun contrato en que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas contractuais (…)”.

En virtude deste precepto, o tratamento de datos é lícito, e non requirirá consentimento, cando o tratamento de datos se realice para o cumprimento de relacións contractuais de carácter laboral.

Este precepto daría cobertura tamén ao tratamento de datos dos empregados públicos, aínda que a súa relación non sexa contractual en sentido estrito.

Por veces para o cumprimento das súas obrigas en relación cos empregados públicos, a Administración ten que realizar tratamentos de determinados datos aos que se refire o Regulamento da UE, no seu artigo 9, como “categorías especiais de datos”.

Así, o artigo 9.1 do citado Regulamento sinala que “Quedan prohibidos o tratamento de datos que revelen a orixe étnica ou racial, as opinións políticas, as conviccións relixiosas ou filosóficas, ou a afiliación sindical, e o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificar de maneira unívoca a unha persoa física, datos relativos á saúde ou datos relativos á vida sexual ou as orientacións sexuais dunha persoa física”.

Non obstante, no apartado 2, establécense unha serie de excepcións en que tales datos poderán ser tratados. En concreto a letra b) deste apartado 2 indica o seguinte: “O apartado 1 non será de aplicación cando concorra unha das circunstancias seguintes: (…) b) o tratamento cómpre para o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos específicos do responsable do tratamento ou do interesado no ámbito do Dereito laboral e da seguridade e protección social (…)”.

Interesados

 • Empregados (persoal funcionario e laboral que presta servizo na AEAT)

Datos

 • NIF/DNI, Nº SS/Mutualidade, Nome e Apelidos, Nº Rexistro Persoal, Imaxe/Voz (fotografía), datos do vehículo
 • Datos de contacto (Enderezo, Teléfono, Móbil, Correo electrónico, Data e Lugar de nacemento)
 • Datos familiares (estado civil, número de fillos, ascendentes ao seu cargo …)
 • Datos académicos e profesionais
 • Datos laborais
 • Datos económicos e financeiros
 • Datos de seguros
 • Datos de saúde

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Seguridade Social, MUFACE, clases pasivas
 • Entidades financeiras
 • Comisión de control do Plan de pensións AGE
 • Intervención (delegada, e Xeral)
 • Tribunal de Contas
 • Tribunais e Xulgados
 • INE
 • Sindicatos

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Con periodicidade anual, realizarase o borrado dos datos de contacto dos interesados que producisen baixa nas aplicacións de xestión de persoal.

Elaboración de perfís

Elaboraranse os perfís que sexan precisos para a toma de decisións, con datos anonimizados, e sempre que dos mesmos non se deduza a identidade das persoas.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.