Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.92. Plan de Actuación da AEAT fronte a SARS-COV2

Descrición da actividade

Desenvolvemento do Plan de actuación da AEAT fronte a SARS-COV2, o cal pode comportar:

 • Levar a cabo as actuacións necesarias para a protección da saúde e seguridade, incluíndo a xestión dun rexistro de casos que permita activar as correspondentes medidas de prevención de riscos.
 • Colaborar coas autoridades sanitarias.

Todo iso no marco da normativa legal vixente e en cumprimento dos mandatos das autoridades sanitarias e gobernamentais competentes nesta situación excepcional.

Finalidade

Protección da saúde no traballo.

Lexitimación

É necesario realizar tratamentos de determinados datos aos que se refire o Regulamento da UE, no seu artigo 9, como “categorías especiais de datos”.

Así, o artigo 9.1 do citado regulamento sinala que “queda prohibido o tratamento de datos que revelen a orixe étnica ou racial, as opinións políticas, as conviccións relixiosas ou filosóficas, ou a afiliación sindical, e o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificar de xeito unívoco unha persoa física, datos relativos á saúde ou datos relativos á vida sexual ou as orientacións sexuais dunha persoa física”.

Non obstante, no apartado 2, establécense unha serie de excepcións en que tales datos poderán ser tratados. En concreto a letra b) deste apartado 2 indica o seguinte: “O apartado 1 non será de aplicación cando concorra unha das circunstancias seguintes: (…) b) o tratamento é necesario para o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos específicos do responsable do tratamento ou do interesado no ámbito do dereito laboral e da seguridade e protección social, na medida que así o autorice o dereito da Unión dos Estados membros ou un convenio colectivo conforme o dereito dos Estados membros que estableza garantías adecuadas no respecto dos dereitos fundamentais e dos intereses do interesado".

Por outra parte, a letra i) dese apartado 2 establece que “i) o tratamento é necesario por razóns de interese público no ámbito da saúde pública, como a protección fronte a ameazas transfronteirizas graves para a saúde, ou para garantir elevados niveis de calidade e de seguridade da asistencia sanitaria e dos medicamentos ou produtos sanitarios, sobre a base do dereito da Unión ou dos Estados membros que estableza medidas adecuadas e específicas para protexer os dereitos e liberdades do interesado, en particular, o segredo profesional.”

Interesados

 • Persoal ao servizo da AEAT e calquera outro empregado, público ou privado, que desempeña as súas funcións en edificios da AE.

Datos

 • DNI, Nome e Apelidos
 • Saúde, relacionados coa COVID-19
 • Detalles de emprego (posto de traballo, historial do traballador)

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Prevense cesións ou comunicacións de datos ao persoal médico e ás autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores, segundo o disposto no art. 22.4 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, ou a outras autoridades competentes na xestión desta emerxencia sanitaria, nos casos previstos polas normas.

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos persoais conservaranse o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e tratamento.

Elaboración de perfís

Non aplica.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar. As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.