Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.86. Censo de terceiros

Descrición da actividade

Control estatístico das operacións intracomunitarias a través da información de terceiros declarantes incluídos no censo e que en nome dos operadores intracomunitarios presentan datos estatísticos de Intrastat.

Finalidade

Control estatístico das operacións intracomunitarias.

Lexitimación

Segundo o artigo 6.1.c do Regulamento UE 2016/679, os datos de carácter persoal poderán ser tratados cando “o tratamento cómpre para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento ”.

Ao respecto é de aplicación o Regulamento (CE) nº 1982/2004 da Comisión, do 18 de novembro de 2004, polo que se aplica o Regulamento (CE) nº 638/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as estatísticas comunitarias de intercambios de bens entre Estados membros, e polo que se derrogan os Regulamentos da Comisión (CE) nº 1901/2000 e (CEE) nº 3590/92.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados

Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos, Teléfono
 • Información comercial

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

Non aplica

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.