Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.30. Fichas de inspección

Descrición da actividade

Xestión da información solicitada a terceiras persoas acerca de contribuíntes que están sendo obxecto dunha inspección.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Persoas acerca das cales suxeitos requiridos achegan información.
 • Persoas requiridas en virtude do Art 111 da LGT

 Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos, Enderezo
 • Información comercial
 • Económicos, financeiros e de seguros

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Organismos SS (INEM, MTSS, Entidades Xestoras SS)
 • INE
 • Tribunal de contas ou equivalente autonómico
 • Órganos MEH, MEC, M. Comercio
 • Estado
 • Órganos das CCAA
 • CCAA
 • Órganos da Admón . local
 • EELL
 • Cámaras de comercio, industria e navegación
 • Servizo Xurídico
 • Defensor da vila

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información