Saltar ao contido principal

PRIMEIRA e SEGUNDA axuda directa ao sector do transporte por estrada

Datos Xerais

Denominación

PRIMEIRA e SEGUNDA axuda directa ao sector do transporte por estrada

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Tramitación de axudas directas no sector do transporte por estrada establecida no Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo e polo Real Decreto-lei 14/2022, do 1 de agosto, de medidas de sostibilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural. A información dos distintos apartados (prazos, recursos, etc.) está referida ao Real Decreto-lei 6/2022 e ao Real Decreto-lei 14/2022, do 1 de agosto.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Atribúese á Axencia Estatal de Administración Tributaria a competencia para xestionar as solicitudes de axuda e todas as actuacións de xestión, control e recadación necesaria para a súa tramitación, con aplicación do que se dispón na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e os seus regulamentos de desenvolvemento no non previsto expresamente no Real Decreto-lei 6/2022 e o Real Decreto-lei 14/2022.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

3 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

 • Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo,

  por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE 30-marzo-2022).

 • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

  General Tributaria (BOE 18-diciembre-2003)

 • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

  por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE 5-septiembre-2007)

 • Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto,

  de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.