Saltar ao contido principal

Axudas directas ao sector do transporte por estrada

Datos Xerais

Denominación

Axudas directas ao sector do transporte por estrada

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Tramitación de axudas directas no sector do transporte por estrada establecidas no Real Decreto-lei 6/2022, de 29 de marzo e polo Real Decreto-lei 14/2022, da 1 de agosto, de medidas de sostibilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural.A información dos distintos apartados (prazos, recursos, etc.)está referida ao Real Decreto-lei 6/2022 e ao Real Decreto-lei 14/2022, da 1 de agosto.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Atribúese á Axencia Estatal de Administración Tributaria a competencia para xestionar as solicitudes de axuda e todas as actuacións de xestión, control e recadación necesarias para a súa tramitación, con aplicación do disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria e os seus regulamentos de desenvolvemento no non previsto expresamente no Real Decreto-lei 6/2022 e o Real Decreto-lei 14/2022.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

3 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:no prazo dun mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

 • Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo,

  polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína (BOE 30-marzo-2022).

 • Lei 58/2003, do 17 de decembro,

  Xeral Tributaria (BOE 18-decembro-2003)

 • Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

  polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos (BOE 5-setembro-2007)

 • Real Decreto-lei 14/2022, da 1 de agosto,

  de medidas de sostibilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural.