Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

3.3. Finalidade

Os datos solicitados sono exclusivamente para os fins que se indican a continuación e non serán tratados ulteriormente de maneira incompatible cos devanditos fins.

A Axencia Tributaria, creada polo artigo 103 da Lei 31/1990, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para 1991, constituíuse de maneira efectiva no día 1 de xaneiro de 1992. Configurouse como unha entidade de dereito público adscrita ao naquela altura Ministerio de Economía e Facenda a través da antiga Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos. Como tal entidade de dereito público, conta cun réxime xurídico propio diferente ao da Administración xeral do Estado que, sen menoscabo dos principios esenciais que deben presidir toda actuación administrativa, lle confire certa autonomía en materia orzamentaria e de xestión de persoal.

A Axencia Tributaria ten encomendada a aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro, así como daqueles recursos doutras Administracións públicas nacionais ou da Unión Europea cuxa xestión se lle encomende por lei ou por convenio.

Por tanto, corresponde á Axencia Tributaria aplicar o sistema tributario de tal forma que se cumpra o principio constitucional en virtude do cal todos teñen que contribuír ao sostemento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica. Non obstante, non ten competencias para a elaboración e aprobación de normas tributarias nin, na vertente do gasto público, para asignar os recursos públicos entre as diversas finalidades.

A función de xestión integral do sistema tributario estatal e aduaneiro materialízase nun amplo conxunto de actividades, entre as que figuran:

  1. A xestión, inspección e recadación dos tributos de titularidade estatal (IRPF, Sociedades, Imposto sobre a Renda de Non Residentes, IVE e Impostos Especiais).
  2. A realización de  funcións en relación cos ingresos das Comunidades Autónomas e Cidades Autónomas, tanto canto á xestión do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, como á recadación doutros ingresos das devanditas Comunidades, xa sexa por disposición legal ou mediante os correspondentes convenios de colaboración.
  3. A recadación de ingresos propios da Unión Europea.
  4. A xestión aduaneira e a represión do contrabando .
  5. A recadación en período voluntario das taxas do sector público estatal.
  6. A recadación en vía executiva de ingresos de dereito público da Administración xeral do Estado e dos organismos públicos vinculados ou dependentes dela.
  7. A colaboración na persecución de determinados delitos, entre os que destacan os delitos contra a Facenda pública e os delitos de contrabando.

Igualmente, outros órganos autonómicos e locais xestionan tributos propios e tributos cedidos.

Cómpre destacar que, para levar a cabo as accións encomendadas, a Axencia Estatal de Administración Tributaria, ten que cruzar  información e elaborar perfís. Sendo, en calquera caso, as finalidades destas accións, as indicadas anteriormente.

A base legal para iso encóntrase no artigo 22 do Regulamento UE 2016/67, onde se recoñece a elaboración de perfís cando estea autorizada polo Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento. E onde tamén se permite o uso de datos especialmente protexidos cando se utilice para salvagardar un interese público xeral da Unión ou dun Estado membro, facendo referencia ao ámbito fiscal.

Ademais do descrito anteriormente, realízanse outros tratamentos non asociados á xestión sistema tributario estatal e aduaneiro, cuxa finalidade do tratamento descríbese en cada unha das actividades de tratamento deste tipo que realiza a Axencia Tributaria e que están accesibles no rexistro de actividades de tratamento.

Rexistro das actividades de tratamento