Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

3.4. Prazo de conservación

De acordo ao artigo 17.3.b, d e e do Regulamento UE 2016/679, os datos solicitados no exercicio das súas funcións non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria para poder dar cobertura a posibles reclamacións ou requirimentos legais que poidan presentarse unha vez finalizados os procedementos que xustificaron a súa recollida.

Para tal fin, a eliminación dos documentos administrativos en poder da Axencia Tributaria rexerase polo que se dispón no Real decreto 1164/2002, do 8 de novembro, polo que se regula a conservación do patrimonio documental con valor histórico, o control da eliminación doutros documentos da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos e a conservación de documentos administrativos en soporte distinto ao orixinal.

Ademais do descrito anteriormente, para os tratamentos de datos que poidan ter un prazo de conservación distinto, este descríbese en cada unha das actividades de tratamento que están accesibles no rexistro de actividades de tratamento.

Rexistro das actividades de tratamento