Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

3.7. Procedencia

Os datos obtidos obtéñense das seguintes fontes:

  • Do propio interesado.
  • De datos cedidos por outras Administracións Públicas.
  • De Entidades Privadas.
  • De persoas físicas diferentes ao interesado.
  • De rexistros públicos.
  • De fontes accesibles ao público.

Esta recollida de datos realízase por mandato legal, xa sexa de maneira voluntaria ou no exercicio das súas funcións vía requirimento.

A Axencia Estatal de Administración Tributaria non ten obriga de informar os interesados sobre a recolleita dos datos, de acordo co artigo 14 do Regulamento UE 2016/679, segundo o cal, a obriga de información non se aplicará, entre outros, nos seguintes supostos:

  • a obtención ou a comunicación dos datos estea expresamente establecida polo Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento ou
  • cando os datos persoais deban seguir tendo carácter confidencial sobre a base dunha obriga de segredo profesional regulada polo Dereito da Unión ou dos Estados membros, incluída unha obriga de segredo de natureza estatutaria.

No caso da Axencia Tributaria, o primeiro suposto queda recollido nos artigos 93 e 94 da Lei Xeral Tributaria e o segundo suposto no artigo 95 da Lei Xeral Tributaria, que establece o carácter reservado dos datos con transcendencia tributaria.

Ademais do descrito anteriormente, realízanse outros tratamentos non asociados á xestión sistema tributario estatal e aduaneiro, cuxa procedencia se describe en cada unha das actividades de tratamento deste tipo que realiza a AEAT e que están accesibles no rexistro de actividades de tratamento.

Rexistro das actividades de tratamento