Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.1.5. Outras consideracións

Calquera comunicación co interesado dirixirase ao domicilio sinalado para os efectos de notificacións, no suposto de que o dato que hai que requirir sexa o do domicilio, a comunicación poderá dirixirse ao domicilio fiscal do interesado.

Se a solicitude non reúne os requisitos sinalados, requirirase ao interesado para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non fixéseo, terase por desestimada a súa petición.

Rexeitarase a solicitude nos seguintes casos:

  1. Cando a solicitude sexa presentada por unha persoa xurídica.
  2. Cando o solicitante sexa unha persoa distinta do   interesado ou do seu representante legal.
  3. Cando se exercitase o dereito nos últimos doce meses, non sendo que se acredite un interese lexítimo.
  4. Cando se trate de solicitudes xenéricas.

A comunicación co interesado poderá facerse tanto por medio papel como por medio electrónico. No caso de exercer o dereito por medio electrónico, este será o medio de resposta utilizado.