Saltar ao contido principal

Principais novidades tributarias introducidas polo RD-LEI 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa da Palma


IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSÍCAS


Exención das axudas por danos persoais

O artigo 25 do Real Decreto-lei 20/2021, no seu apartado 7, concede a exención do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ás axudas excepcionais por danos persoais aos afectados polas erupcións volcánicas na illa da Palma ás que se refire o artigo 4.

Redución dos índices de rendemento neto para as actividades económicas en estimación obxectiva

O artigo 26 do Real decreto-lei 20/2021 prevé que a persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública, á vista dos informes do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, poida autorizar, con carácter excepcional, a redución dos índices de rendemento neto aos que se refire a Orde HAC/1155/2020, do 25 de novembro, pola que se desenvolven, para o ano 2021, o método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e o réxime especial simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido, para as explotacións e actividades agrarias en que se producisen danos como consecuencia directa dos sinistros derivados das erupcións volcánicas na illa da Palma.


IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS


Redución nas cotas

O artigo 25 do Real Decreto-lei 20/2021, no seu apartado 2, concede unha redución no Imposto sobre Actividades Económicas correspondente ao exercicio  2021 ás industrias de calquera natureza, establecementos mercantís, marítimo-pesqueiros, turísticos e profesionais cuxos locais de negocio ou bens afectos a esa actividade fosen danados como consecuencia directa dos sinistros provocados polas erupcións volcánicas na illa da Palma, sempre que tivesen que ser obxecto de realojamiento ou producísense danos que obriguen ao peche temporal da actividade.

Esta redución será proporcional ao tempo transcorrido desde o día en que se producise o cesamento da actividade ata o seu reinicio en condicións de normalidade.

No suposto de cesamento no exercicio da actividade causada pola gravidade dos danos proverá efectos desde o día 31 de decembro de 2020.

Devolución das cantidades ingresadas

O artigo 25 do Real Decreto-lei 20/2021, no seu apartado 4, establece que os contribuíntes que, tendo dereito aos beneficios mencionados no apartado anterior, satisfixesen os recibos correspondentes ao devandito exercicio fiscal, poderán pedir a devolución das cantidades ingresadas.


LEI 49/2002, DO 23 DE DECEMBRO, DE RÉXIME FISCAL DAS ENTIDADES SEN FINES LUCRATIVO E DOS INCENTIVOS FISCAIS AO MECENZGO


Actividade prioritaria de mecenado

O artigo 28 do Real decreto-lei prevé que, de acordo co que se establece no artigo 22 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, durante o exercicio de 2021, terá a consideración de actividade prioritaria de mecenado, a recuperación do Patrimonio Cultural da illa da Palma.

Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre,

por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.