Saltar ao contido principal

Aviso sobre a entrada en vigor dos artigos 29.2.j) e 201.bis da Lei Xeral Tributaria. Pendente de desenvolvemento regulamentario

O vindeiro 11 de outubro de 2021 entrarán en vigor os artigos 29.2.j) e 201.bis da Lei Xeral Tributaria, introducidos pola Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal (Disposición final sétima da Lei 11/2021).

O artigo 29.2.j) establece “a obriga, por parte dos produtores, comercializadores e usuarios, de que os sistemas e programas informáticos ou electrónicos que soporten os procesos contables, de facturación ou de xestión de quen desenvolvan actividades económicas, garantan a integridade, conservación, accesibilidade, lexibilidade, rastreabilidade e inalterabilidad dos rexistros, sen interpolacións, omisións ou alteracións de que non quede a debida anotación nos sistemas mesmos.”

Este artigo engade que “Regulamentariamente se poderán establecer especificacións técnicas que deban reunir os devanditos sistemas e programas, así como a obriga de que os mesmos estean debidamente certificados e utilicen formatos estándares para a súa lexibilidade”.

O desenvolvemento regulamentario mencionado no artigo 29.2.j) está actualmente en curso polo que a forma de cubrir as obrigas establecidas no devandito artigo aínda non está completamente definida e haberá que esperar a que o Regulamento estableza os requisitos que deben cumprir os sistemas e programas informáticos ou electrónicos así como, se é o caso, a forma de certificaros.


Polo tanto, hai que esperar ao desenvolvemento regulamentario para coñecer con detalle os requisitos que deben cumprir os programas e sistemas informáticos, así como, se é o caso, a forma de certificación ou acreditación de que se cumpren os devanditos requisitos.


O artigo 201.bis regula as infraccións por fabricación, produción, comercialización e tenza de sistemas informáticos que non cumpran as especificacións esixidas pola normativa aplicable.

O apartado 1 define como infracción tributaria grave a fabricación, produción e comercialización de sistemas e programas informáticos ou electrónicos que:

a) permitan levar contabilidades distintas nos termos do artigo 200.1.d) desta Lei;

b) permitan non reflectir, total ou parcialmente, a anotación de transaccións realizadas;

c) permitan rexistrar transaccións distintas ás anotacións realizadas;

d) permitan alterar transaccións xa rexistradas incumprindo a normativa aplicable;

e) non cumpran coas especificacións técnicas que garantan a integridade, conservación, accesibilidade, lexibilidade, rastreabilidade e inalterabilidad dos rexistros, así como a súa lexibilidade por parte dos órganos competentes da Administración Tributaria, nos termos do artigo 29.2.j) desta Lei;

f) non se certifiquen, estando obrigado a iso por disposición regulamentaria, os sistemas fabricados, producidos ou comercializados


As letras a), b), c) e d) serán de directa aplicación a partir do 11 de outubro de 2021.

As letras e) e f) esixen explicitamente un desenvolvemento regulamentario. Polo tanto, non serán de aplicación ata que o devandito Regulamento sexa aprobado e entre en vigor.


O apartado 2 do artigo 201.bis refírese á tenza polos usuarios de sistemas e programas informáticos ou electrónicos que non se axusten ao que se establece no artigo 29.2.j) desta Lei, cando os mesmos non estean debidamente certificados tendo que estaro por disposición regulamentaria ou cando se alterasen ou modificado os dispositivos certificados.


Polo tanto, ata que non se produza o desenvolvemento regulamentario da certificación a que alude este apartado, os usuarios non poderán ser sancionados por incumprimento deste artigo.