Saltar al contingut principal

Conflicte núm. 11. Impost sobre el valor afegit. Activitats exemptes. Desdoblament artificiós d'activitat d'ensenyament d'idiomes en dos societats per a la deducció de l'IVA suportat

A l'efecte del que disposa l'article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i d'acord amb el que estableix l'article 194.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, es procedix a publicar còpia de l'informe de la Comissió consultiva sobre conflicte en l'aplicació de la norma relatiu al contribuent "CXZ".

En l'Informe es declara que existix conflicte en l'aplicació de la norma tributària en un supòsit de creació simultània de dos societats per part d'uns mateixos socis, a fi que una d'elles arrende els locals on es desenvolupa l'activitat i assumisca les obres necessàries per al seu condicionament juntament amb uns altres costos i els cedisca a l'altra societat, prestant-li a més uns altres servicis, perquè esta última exercisca l'activitat d'ensenyament d'idiomes.