Saltar al contingut principal

Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica

A l'efecte de complimentar la declaració anual d'operacions amb contribuents de l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica efectuades el 2021, a presentar durant els vint primers dies naturals del mes de desembre de 2022, l'import dels pagaments satisfets objecte de declaració únicament haurà d'incloure els pagaments que retribuïsquen l'electricitat incorporada al sistema de transporte i distribució del sistema elèctric durant el primer i segon trimestre de 2021.

Orden HFP/1123/2022, de 18 de noviembre,

por la que se modifica la Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes" y 588 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre" y se establecen forma y procedimiento para su presentación.