Saltar al contingut principal

Incentius fiscals en el IRPF als arrendaments d'immobles destinats a habitatge

S'ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, que recull una sèrie d'incentius fiscals aplicables en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques als arrendaments d'immobles destinats a habitatge.

En particular, s'establix una millora de la regulació del IRPF per a estimular el lloguer de vivenda habitual a preus assequibles, a través de la modulació de l'actual reducció del 60 per cent en el rendiment net del lloguer d'habitatge, establint que, als nous contractes d'arrendament, el percentatge de reducció serà del 50 %, que podrà incrementar-se fins al 90 per cent, en el cas que es firmen nous contractes d'arrendament d'habitatge en zones de mercat residencial tensat amb una reducció d'almenys un 5 per cent sobre el contracte anterior. Esta reducció podrà assolir el 70 per cent quan es tracte de la incorporació al mercat d'habitatges destinats al lloguer en zones de mercat residencial tensat i es lloguen a joves d'entre 18 i 35 anys en les esmentades àrees, o bé, es tracte d'habitatge assequible incentivat o protegit, arrendat a l'administració pública o entitats del tercer sector o de l'economia social que tinguen la condició d'entitats sense fins lucratius, o acollit a algun programa públic d'habitatge que limite la renda del lloguer. I, podrà assolir una reducció del 60 per cent sobre el rendiment net quan s'hagueren efectuat obres de rehabilitació en els dos anys.

Ley 12/2023, de 24 de mayo,

por el derecho a la vivienda.