Saltar al contingut principal

Tràmit per a la presentació de la comunicació regulada en art. 48 RIS en relació amb les operacions de reestructuració

Per tal de facilitar la presentació de la comunicació prevista en l'article 48 del RIS per a determinades operacions de reestructuració, es cregui un tramite específic de presentació a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Es recorda que l'article 48 del Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre Societats (RIS), establix que quan es realitzen les operacions regulades en el Capítol VII del Títol VII de la 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (LIS), l'entitat adquirent de les operacions, fora que la mateixa no siga resident en territori espanyol cas en què serà l'entitat transmitent, ha de presentar una comunicació a l'Administració tributària. El contingut d'esta comunicació és el previst en l'article 49 d'este Reglament.

Esta comunicació haurà de presentar-se dins del termini dels tres mesos següents a la data d'inscripció de l'escriptura pública en la que es documente l'operació. Si la inscripció no anara necessària, el termini es computarà des de la data en la que s'atorgue l'escriptura pública o document equivalent que corresponga a l'operació. En les operacions de canvi de domicili social, la comunicació haurà de presentar-se dins del termini dels tres mesos següents a la data d'inscripció en el registre de l'Estat membre del nou domicili social de l'escriptura pública o document equivalent en què es documente l'operació.

Article 48 del Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre Societats