Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 22 de gener

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 • Quart trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

 • Comunicació d'incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039

Impost sobre les Primes d'Assegurança

 • Desembre 2023: 430

Impostos Especials de Fabricació

 • Octubre 2023. Grans empreses: 561, 562, 563

 • Desembre 2023: 548, 566, 581

 • Quart trimestre 2023: 521, 522, 547

 • Quart trimestre 2023. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)

 • Quart trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost Especial sobre l'Electricitat

 • Desembre 2023. Grans empreses: 560

 • Quart trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560

Impostos Mediambientals

 • Desembre 2023. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

 • Quart trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d'existències

 • Quart trimestre 2023. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592. Sol·licitud de devolució: A22

 • Any 2023. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoeléctrica. Producció de residus radioactius. Autoliquidació: 584

 • Any 2023. Impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Autoliquidació anual: 585

  Impost Especial sobre el Carbó

  • Quart trimestre 2023: 595

  • Any 2023. Declaració anual d'operacions: 596

  Impostos sobre les Transaccions Financeres

  • Desembre 2023: 604