Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 30 de gener

Pagaments fraccionats Renda

 • Quart trimestre 2023:

  • Estimació directa: 130

  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Desembre 2023. Autoliquidació: 303

 • Desembre 2023. Grup d'entitats, model individual: 322

 • Desembre 2023. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

 • Desembre 2023. Grup d'entitats, model agregat: 353

 • Desembre 2023 (o any 2023). Operacions assimilades a les importacions: 380

 • Quart trimestre 2023. Autoliquidació: 303

 • Quart trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309

 • Quart trimestre 2023. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

 • Quart trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

 • Resum anual 2023: 390

 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recarregue d'equivalència: 308

 • Regularització de les proporciones de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de servici: 318

 • Reintegre de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

 • Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial per a 2024 i següents, si es va iniciar l'activitat durant l'últim trimestre de 2023: 036/037

Impostos mediambientals

 • Quart trimestre 2023. Impost sobre el depòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593