Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 31 de gener

Renda

 • Renuncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2024 i successius: 036/037

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2023: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

Operacions amb actius financers

 • Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2023: 192

 • Declaració anual d'operacions amb actius financers 2023: 198

IVA

 • Renuncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2024 i successius: 036/037
 • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com definitiu l'any precedent: sense model

 • Desembre 2023. Finestreta única - Règim d'importació: 369

 • Quart trimestre 2023: Finestreta única – Règims Exterior i de la Unió: 369

Impost sobre les Primes d'Assegurances

 • Resum anual 2023: 480

Impost sobre Determinats Servicis Digitals

 • Quart trimestre 2023: 490

Impostos mediambientals

 • Desembre 2023. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i lliure registre d'existències

 • Quart trimestre 2023. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i lliure registre d'existències

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació

 • Resum anual 2023: 165

Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Any 2023: 171

Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals i sobre operacions amb monedes virtuals

 • Any 2023: 172, 173

Declaració informativa anual de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics

 • Any 2023: 179

Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles

 • Declaració anual 2023: 181

Declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual 2023: 182

Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes

 • Any 2023: 184

Declaració informativa d'adquisicions i alienacions d'accions i participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva

 • Declaració anual 2023: 187

Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats

 • Declaració anual 2023: 233

Declaració informativa d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Quart trimestre 2023: 235

  Declaració informativa trimestral d'operacions de comerç de béns corporals realitzades en la zona especial canària sense que les mercaderies transiten per territori canari

  • Primer, segon, tercer i quart trimestre 2023: 281

  Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

  • Declaració anual 2023: 345