Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 20 de febrer

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Número d'identificació fiscal

 • Quart trimestre 2023. Declaració trimestral de comptes i operacions titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

 • Declaració anual 2023. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2024. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

Subvencions, indemnitzacions o ajuts d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2023: 346

Impost sobre les Primes d'Assegurança

 • Gener 2024: 430

Impostos Especials de Fabricació

 • Novembre 2023. Grans empreses: 561, 562, 563

 • Gener 2024: 548, 566, 581

 • Quart trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost Especial sobre l'Electricitat

 • Gener 2024. Grans empreses: 560

Impostos Mediambientals

 • Gener 2024. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

 • Any 2023. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Quart pagament fraccionat: 583

Impost sobre les Transaccions Financeres

 • Gener 2024: 604

Gravamen temporal energètic

 • Pagament anticipat 2024: 796

Gravamen temporal d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Pagament anticipat 2024: 798