Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 25 de juliol

Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i entitats de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)

  • Declaració anual 2023. Entitats període impositiu del qual coincidisca amb l'any natural: 200, 206, 220.

    Reste d'entitats: els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració de prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració Tributària

  • Any 2023. Entitats període impositiu del qual coincidisca amb l'any natural: 221

    Reste d'entitats: els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d'ajuts rebudes en el marc del règim econòmic i fiscal de les Canarias i altres ajuts d'Estat per contribuents de l'impost sobre societats i Impost sobre la Renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)

  • Any 2023. Entitats període impositiu del qual coincidisca amb l'any natural: 282

    Reste d'entitats: els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.