Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 20 de maig

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2024. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les Primes d'Assegurances

 • Abril 2024: 430

Impostos Especials de Fabricació

 • Febrer 2024. Grans empreses: 561, 562, 563

 • Abril 2024: 548, 566, 581

 • Primer trimestre 2024. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost Especial sobre l'Electricitat

 • Abril 2024. Grans empreses: 560

Impostos Mediambientals

 • Abril 2024. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

 • Any 2024. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Primer pagament fraccionat: 583

Impostos sobre les Transaccions Financeres

 • Abril 2024: 604