Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins el 21 d'octubre

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 • Tercer trimestre 2024: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda

 • Tercer trimestre 2024:

  • Estimació directa: 130

  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

 • Exercici en curs:

  • Règim general: 202

  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2024. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

 • Tercer trimestre 2024. Autoliquidació: 303

 • Tercer trimestre 2024. Declaració-liquidació no periòdica: 309

 • Tercer trimestre 2024. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

 • Tercer trimestre 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recarregue d'equivalència: 308

 • Reintegre de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les Primes d'Assegurances

 • Setembre 2024: 430

Impostos Especials de Fabricació

 • Juliol 2024. Grans empreses: 561, 562, 563

 • Setembre 2024: 548, 566, 581

 • Tercer trimestre 2024: 521, 522, 547

 • Tercer trimestre 2024. Activitats V1,  F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)

 • Tercer trimestre 2024. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost Especial sobre l'Electricitat

 • Setembre 2024. Grans empreses: 560

 • Tercer trimestre 2024. Excepte grans empreses: 560

Impostos Mediambientals

 • Setembre 2024. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

 • Tercer trimestre 2024. Impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d'existències

 • Tercer trimestre 2024. Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592. Sol·licitud de devolució: A22

 • Any 2024. Impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Tercer pagament fraccionat: 585

 • Any 2024. Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats. Pagament fraccionat: 589

Impost Especial sobre el Carbó

 • Tercer trimestre 2024: 595

Impost sobre les Transaccions Financeres

 • Setembre 2024: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servici de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servici d'intercanvi de vídeos a través de plataforma d'àmbit geogràfic estatal o superior al d'una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 3P 2024: 793