Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Altres qüestiones d'interés

 • La presentació dels models 172 i 173 tindrà caràcter anual i el seu termini de presentació serà el mes de gener de l'any següent al que es corresponga la informació declarada. Cal destacar que la primera declaració relativa a l'obligació d'informar sobre operacions amb monedes virtuals, model 173, s'haurà de presentar el mes de gener de 2024, respecte de les operacions corresponents a l'exercici 2023 realitzades des del 25 d'abril de 2023.

 • Queden exonerats de presentar el model 390 "Declaració-Resum anual de l'IVA"els contribuents que, realitzant liquidacions trimestrals d'IVA, tributen només en territori comú i realitzen activitats en règim simplificat i/o operacions d'arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzen, a més, activitats per les quals no existisca obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que porten els llibres registre a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària  havent de complimentar la informació addicional sol·licitada, en l'autoliquidació de l'últim període de liquidació del model 303 d'IVA de l'exercici. L'exoneració no procedirà quan no existisca obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

 • El sistema de gestió de llibres registre a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària- SII - consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des de l'1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius període de liquidació del qual coincidisca amb el mes natural: grans empreses (volum d'operacions d'acord amb l'article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l'any anterior), grups d'IVA i inscrits al REDEME (Registre de Devolució mensual de l'IVA ).

  Els qui no estiguen obligats a acollir-se al SII el podran fer de forma voluntària, exercint l'opció en el model 036 que podrà presentar-se durant tot l'exercici i serà efectiu per al primer període de liquidació que s'inicie després d'exercir esta opció. L'opció s'entendrà prorrogada per als anys següents mentres no es renuncie a la seua aplicació. La renuncia es realitzarà en el model 036 durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any en què haja de ser efectiu.

  Aquells que apliquen el SII estan exonerats de presentar els models 347 “Declaració d'operacions amb terceres persones” i 390 “Declaració-resum anual de l'IVA”.

 • Es presentaran a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària en el sistema SIANE, la informació relativa a albarans de circulació i notes d'entrega (procediment de vendes en ruta), comprovants d'entrega expedits per a documentar avituallaments de carburants exempts de l'Impost sobre Hidrocarburs a aeronaus, i la sol·licitud de devolució pel gasoil marcat subministrat a embarcacions amb devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs (articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels Impostos Especials).

 • Es presentarà a través del sistema EMCS INTERN (versió 2),  la informació relativa a avituallaments de carburants a embarcacions amb exempció de l'Impost sobre Hidrocarburs que no es realitzen a través del procediment de vendes en ruta.

 • Estan exonerats de l'obligació de presentar les declaracions d'operacions en relació amb els Impostos Especials de Fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que porten la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials de Fabricació a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària.

 • Els establiments autoritzats com fàbriques, depòsits fiscals, emmagatzemes fiscals, depòsits de recepció i fàbriques de vinagre estaran obligats a portar la comptabilitat dels Impostos Especials de Fabricació a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària des de l'1 de gener de 2020.

 • Els fabricants de productes objecte de l'Impost Especial sobre els Envases de plàstic no reutilitzables obligats a portar la comptabilitat d'existències hauran de complir la seua obligació a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 • Els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l'Impost Especial sobre els Envases de plàstic no reutilitzables obligats a presentar el llibre registre d'existències hauran de complir la seua obligació a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 • Els fabricants, adquirents intracomunitaris i magatzemistes de gasos fluorats de productes objecte de l'Impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle obligats a portar la comptabilitat d'existències hauran de complir la seua obligació a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.