Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Venciments en dies inhàbils - dissabtes i festius -

Si el venciment coincidix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en este calendari, excepte per al model 369 (el termini de presentació no varia, encara que l'últim dia del termini coincidisca amb finalitats de setmana o festius).

En el model 360, si el venciment del termini coincidix amb un dia inhàbil a Espanya, el termini finalitzarà el primer dia hàbil respecte de les sol·licituds de devolució de l'IVA suportat a Espanya per empreses de les Canarias, Ceuta i Melilla. Este mateix termini és aplicable a sol·licituds de devolució d'IVA suportat a Espanya presentades per empreses establides en uns altres Estats membres de la UE presentades en el seu propi país. En canvi, les empreses espanyoles que desitgen sol·licitar la devolució de l'IVA suportat en un altre Estat membre hauran d'atendre al termini vigent en este Estat.

Podrà consultar la normativa publicada i obtindre més informació tributària telefonant al servei d'Informació Tributària Bàsica-91 554 87 70 / 901 33 55 33 - i accedint a Internet a la sede de l'AEAT, https://sede.agenciatributaria.gob.es Nova finestra

Este calendari s'ha confeccionat el desembre de 2023, amb projectes normatius en tramitació.