Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

2. Declarant

Ha de complimentar les dades del subjecte passiu que sol·licita l'alta.

En el camp País s'ha de consignar el Codi del País de sede de l'activitat econòmica i el número d'identificació fiscal en aquell país.

Si seu sede radica a les Illes Canàries, consigneu el codi IC. A Ceuta, el codi XC. A Melilla, el codi XL.

El camp Número “d'operador en el règim (NEUOSS)” no ha de complimentar-se.

Els camps “NIF” i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables.

Complimente el/el camp/s amb la denominació o denominacions comercials del sol·licitant, si són diferents del nom o de la raó social.