Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

3. Data i motiu de la baixa

Ha de seleccionar un dels següents motius per a la baixa:

Deixar de prestar els servicis acollits al règim especial.

Ha de marcar esta casella per a comunicar la cessació de les operacions compreses en el règim especial

Canvi voluntari de l'Estat membre d'identificació.

S'ha de marcar esta casella per a sol·licitar la baixa en este règim a Espanya perquè voluntàriament es desitja canviar a un altre Estat membre d'identificació.

Deixar de complir les condicions del règim per nova sede o establiment permanent en algun Estat membre.

Este apartat només s'ha d'omplir per a sol·licitar la baixa en el règim atès que s'adquirisca la condició d'estar establit en la Comunitat. Haurà de consignar-se el núm. d'IVA atribuït per l'Estat membre on radica esta sede o establiment.

En este cas, si a més desitja registrar-se en el règim de la Unió en l'Estat membre en el que estiga la nova sede o establiment permanent, haurà de presentar la sol·licitud d'alta en el corresponent Estat membre.

Voluntari.

Ha de marcar esta casella per a comunicar la renuncia voluntària al règim.

Per a tots els motius de baixa, la data efectiva de la mateixa serà el primer dia del trimestre natural següent a la data de l'acord de baixa.

En qualsevol dels casos de baixa, ha de presentar la seua declaració d'IVA corresponent a l'últim trimestre en el que haja estat d'alta en el portal de l'AEAT, en els terminis legalment establits.